Porozumění rámcové směrnici o odpadech

Rámcová směrnice o odpadech stanoví opatření, která se zabývají nepříznivými dopady vzniku odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí a lidské zdraví a zlepšením účinného využívání zdrojů, které jsou pro přechod na oběhové hospodářství zásadní.

Revidovaná rámcová směrnice o odpadech vstoupila v platnost v červenci 2018 v rámci provádění akčního plánu EU pro oběhové hospodářství přijatého v roce 2015. Agenturu ECHA pověřila úkolem vytvořit databázi obsahující informace o předmětech obsahujících látky vzbuzující mimořádné obavy uvedené na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV podle nařízení REACH jsou pravidelně přidávány nové látky.

Databáze bude obsahovat informace předložené agentuře ECHA společnostmi, které vyrábějí, dovážejí nebo dodávají předměty obsahující látky ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Tyto předměty mohou být vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU.

Informace obsažené v databázi pomohou zpracovatelům odpadů při třídění a recyklaci předmětů, které obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy, a pomohou spotřebitelům přijímat informovaná rozhodnutí a zvážit, jak tyto předměty co nejlépe využívat a odstraňovat. Celkově by databáze měla přispět k postupnému nahrazování látek vzbuzujících obavy v předmětech a k vývoji bezpečnějších alternativ.

Databáze má tři hlavní cíle:

  1. snížit vznik odpadů obsahujících nebezpečné látky tím, že bude podporovat nahrazování látek vzbuzujících obavy v předmětech uváděných na trh EU;
  2. zpřístupnit informace za účelem dalšího zlepšení zpracování odpadu;
  3. umožnit orgánům sledovat používání látek vzbuzujících obavy v předmětech a iniciovat patřičná opatření v průběhu celého životního cyklu předmětů, a to i ve fázi, kdy tyto předměty budou představovat odpad.

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost sdělovat informace a oznamovací povinnost pro látky v předmětech ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV podle nařízení REACH.

Časová osa

4. července 2018
- revidovaná rámcová směrnice o odpadech vstupuje v platnost,

začátek roku 2020
– je zveřejněn prototyp databáze,

5. ledna 2021
- začíná platit povinnost pro dodavatele předmětů předkládat informace do databáze.