Porozumění směrnicím CAD a CMRD

Limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL) jsou přijaté na základě dvou právních rámců (směrnice o chemických činitelích (CAD) a směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách (CMRD)), které tvoří nedílnou součást mechanismu EU na ochranu zdraví zaměstnanců. Kromě toho existuje zvláštní směrnice o azbestu, která obsahuje limitní hodnoty expozice na pracovišti pro tuto látku. Rámce stanoví minimální požadavky na ochranu zaměstnanců.

Stejně jako u každé evropské směrnice musí členské státy provést požadavky těchto směrnic do vnitrostátního právního rámce, jakož i OEL, a to ve lhůtě stanovené v příslušné směrnici. 

Směrnice o chemických činitelích (CAD)

Směrnice o chemických činitelích (směrnice 98/24/ES) stanoví minimální požadavky na ochranu zaměstnanců před riziky pro jejich bezpečnost a zdraví, která vznikají nebo které by mohly vzniknout z účinků chemických činitelů, které se nacházejí na pracovišti, nebo používání chemických činitelů při práci. Stanoví směrné a závazné OEL, jakož i biologické limitní hodnoty.

Chemický činitel je definován jako jakákoli chemická látka samostatná nebo ve směsi, která se vyskytuje v přirozeném stavu nebo je vyrobena, použita nebo uvolněna (včetně vyloučení ve formě odpadu) jakoukoli pracovní činností. To platí bez ohledu na to, zda je látka vyrobena záměrně nebo zda má být uvedena na trh. Směrnice o chemických činitelích se proto vztahuje i na hodnocení emisí a procesních odpadů.

Směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách (CMRD)

Směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách (směrnice 2004/37/ES, CMRD, ze dne 9. března 2022) stanoví minimální požadavky na ochranu zaměstnanců před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost, která vznikají nebo by mohla vzniknout z expozice karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám při práci. Stanoví preventivní a ochranná opatření, jakož i limitní hodnoty expozice.

Směrnice CMRD se vztahuje na látku nebo směs, která splňuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogen kategorie 1A nebo 1B, mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B nebo toxická pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B uvedená v příloze I nařízení CLP. Kromě toho se vztahuje na karcinogenní látky, směsi nebo postupy uvedené v příloze I směrnice CMRD, jakož i na látky nebo směsi uvolňované postupem uvedeným v této příloze.

Šestá změna směrnice (EU) 2004/37/ES o karcinogenech nebo mutagenech (CMD) přidala do oblasti působnosti této směrnice reprotoxické látky.