Porozumění nařízení o bateriích

O problematice baterií

Rozvoj a výroba baterií jsou pro Evropu při přechodu na čistou energii strategickými prioritami. Baterie jsou rovněž klíčovými součástkami potřebnými v evropském automobilovém průmyslu. Celosvětová poptávka po bateriích rychle roste a předpokládá se, že do roku 2030 se zvýší 14násobně. S cílem minimalizovat dopady tohoto růstu na životní prostředí a s ohledem na změny ve společnosti, nový technologický vývoj, trhy a používání baterií navrhla Evropská komise v roce 2020 nové nařízení o bateriích.

Nařízení vstoupilo v platnost dne 17. srpna 2023 a zrušuje směrnici o bateriích (směrnici 2006/66/EC). Nadále omezuje používání rtuti a kadmia v bateriích a zavádí omezení pro olovo v přenosných bateriích.

Jeho cílem je rovněž:

  1. posílit vnitřní trh zajištěním rovných podmínek prostřednictvím souboru společných pravidel;
  2. podporovat oběhové hospodářství,
  3. snížit dopady životního cyklu baterií na životní prostředí a související sociální dopady.

Omezení nebezpečných látek v bateriích

Rámec pro omezení nebezpečných látek v bateriích je stanoven článkem 6 výše uvedeného nařízení. Tím je zajištěno, že látky používané v bateriích nebo přítomné v odpadních bateriích nepředstavují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Do 31. prosince 2027 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž určí látky obsažené v bateriích, které mají negativní dopad na lidské zdraví, životní prostředí nebo recyklační procesy.

Komise může rovněž požádat agenturu ECHA, aby připravila návrh omezení v souladu s přílohou XV nařízení REACH.

Návrh omezení může předložit také členský stát EU.

Úkoly agentury ECHA

Agentura ECHA svou činností podpoří Evropskou komisi, pokud jde o

  1. poskytování pomoci při vypracování zprávy o látkách vzbuzujících obavy obsažených v bateriích nebo používaných při jejich výrobě (čl. 6 odst. 5);
  2. vypracování návrhu na omezení látek používaných při výrobě baterií nebo přítomných v bateriích při jejich uvádění na trh (článek 86), a to na žádost Komise. K tomu může dojít, pokud se Komise domnívá, že látka používaná k výrobě baterií, přítomná v bateriích na trhu nebo ve fázích recyklace a zpracování odpadu představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, které není v Evropském hospodářském prostoru (EHP) dostatečně kontrolováno;
  3. poskytnutí stanoviska k účinnosti návrhu na omezení za účelem kontroly rizika (prostřednictvím Výboru pro posuzování rizik) a k socioekonomickému dopadu (prostřednictvím Výboru pro socioekonomickou analýzu) (článek 87).

Požadavky a postupy pro vypracování návrhu na omezení a následné přijetí omezení podle nařízení o bateriích jsou v souladu s požadavky a postupy podle nařízení REACH. Patří mezi ně posouzení ze strany výborů agentury ECHA, konzultace se zúčastněnými stranami, zveřejnění všech příslušných dokumentů v jednotlivých fázích procesu na internetových stránkách agentury ECHA a přijetí omezení Komisí.