Ověření malých a středních podniků

Pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a rovného zacházení se žadateli o registraci s ohledem na hrazení poplatků odpovídá agentura ECHA za kontrolu velikostní kategorie společností, které tvrdí, že mají nárok na snížené poplatky pro MSP.

Pokud na portálu REACH-IT uvedete, že vaše společnost patří do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků, a tudíž tvrdíte, že máte nárok na snížené poplatky pro MSP, může agentura ECHA kdykoli provést ověření statusu MSP vaší společnosti.

Nesprávné uvedení velikosti vaší společnosti by mohlo mít závažné následky. Přečtěte si oddíl „Jak stanovit velikostní kategorii společnosti" a pokud zjistíte, že jste uvedli nesprávnou velikost, přejděte k oddílu „Co dělat, pokud jste uvedli nesprávnou velikostní kategorii MSP'.

V průběhu ověřování statusu MSP budete požádáni o předložení dokumentů dokládajících uvedenou velikostní kategorii. V případě, že předložené dokumenty buď nejsou dostatečné pro stanovení velikostní kategorie dotčené společnosti, nebo nedokládají uvedenou velikostní kategorii dotčené společnosti, agentura ECHA tuto skutečnost sdělí v rozhodnutí a vystaví příslušné dodatečné faktury.

Pokud není faktura na částku zbývající do výše příslušného registračního poplatku uhrazena do data splatnosti, bude původní rozhodnutí o registraci, kterým bylo přiděleno registrační číslo, zrušeno. Používání původně přiděleného registračního čísla již nebude povoleno.

Podrobnější informace o tomto postupu najdete v oddílech níže.

 

Požadované doklady
  1. Dokumenty* dokládající vlastnickou strukturu podniku k datu podání (registrace, aktualizace registrace, oznámení atd.) na portálu REACH-IT, včetně všech přímých a nepřímých partnerských a propojených podniků, mateřských i dceřiných, s přihlédnutím k veškerým akciím, hlasovacím právům a dalším způsobům uplatňování vlivu relevantním pro stanovení propojení/partnerství ve smyslu článku 3 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES.

    *Jako doklad o akcionářích společnosti mohou přicházet v úvahu některé z těchto dokumentů, včetně nejnovějších verzí uvádějících přidělení akcií: výpis z obchodního rejstříku, stanovy, dokumenty o založení společnosti, zakládací smlouva, kniha akcionářů společnosti atd.

  2. Kopie úplného souboru oficiálních účetních závěrek (případně ověřených auditorem) s doplňujícími poznámkami a výročními zprávami nebo úplného souboru ročních daňových přiznání za poslední dvě uzavřená účetní období před datem každého podání a tytéž dokumenty pro jakýkoli partnerský a/nebo propojený podnik, v souladu s články 3, 4 a 6 přílohy doporučení Komise.

  3. Úřední osvědčení / informace příslušného úřadu** potvrzující počet zaměstnanců, který odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), v souladu s článkem 5 přílohy doporučení Komise, za každé z dvou posledních schválených účetních období před datem každého podání. Jestliže jsou tyto informace uvedené ve výročních zprávách nebo přílohách účetních závěrek, nemusíte tyto dokumenty předkládat.

    **Úřední osvědčení poskytující informaci o počtu zaměstnanců společnosti je možné získat mimo jiné u některých z těchto vnitrostátních/místních institucí: finanční úřad, daňový úřad, pojišťovna, úřad práce, statistický úřad, zdravotní pojišťovna, soukromá zdravotní pojišťovna atd.

Dbejte na to, abyste zaslali doklady uvedené v bodech 1, 2 a 3 výše za všechny přímé a nepřímé partnerské a propojené podniky, mateřské i dceřiné, s přihlédnutím k veškerým akciím, hlasovacím právům a dalším způsobům uplatňování vlivu relevantním pro stanovení propojení/partnerství ve smyslu článku 3 přílohy doporučení Komise.

Poznámka: Pokud podnik a/nebo některý z jeho partnerských a propojených podniků sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nebo je prostřednictvím konsolidace zahrnutý do účetní závěrky jiného podniku, zašlete konsolidované závěrky s přílohami.

Jestliže jednáte jako výhradní zástupce, použití snížení pro MSP se posoudí podle počtu zaměstnanců, obratu a údajů z rozvahy výrobce nepocházejícího ze Společenství, výrobce přípravku nebo výrobce látky nebo předmětu, který je zastoupen tímto výhradním zástupcem, včetně příslušných informací od propojených a partnerských společností výrobce nepocházejícího ze Společenství, výrobce přípravku nebo výrobce látky nebo předmětu v souladu s doporučením 2003/361/ES.

 

Výstupy ověření

Po provedení analýzy si agentura ECHA v případě potřeby vyžádá další dokumenty. Jakmile byla poskytnuta kompletní dokumentace, sdělí vám agentura ECHA výsledek.

  • V případě, že je nárok na snížené poplatky potvrzen, agentura ECHA vám sdělí pouze výsledek ověření a nebude vystavovat žádné dodatečné faktury (dodatečný nebo administrativní poplatek).
  • V případě, že doklady prokážou, že velikost podniku přesahuje velikostní kategorii uvedenou v okamžiku podání, agentura ECHA vám zašle rozhodnutí, v němž uvede zjištěnou velikostní kategorii, a vystaví faktury na částku zbývající do plné výše registračního poplatku vztahujícího se na správnou velikostní kategorii a příslušný administrativní poplatek.

Pokud však žadatel o registraci při ověřování statusu MSP poskytne nedostatečné nebo žádné doklady, bude považován za žadatele, který nemá nárok na snížené poplatky pro MSP. Agentura ECHA tedy žadateli naúčtuje zbývající částku do výše standardního poplatku a administrativní poplatek pro velké podniky (nikoli MSP).

V souladu s čl. 94 odst. 1 nařízení REACH a s článkem 263 Smlouvy o fungování Evropské unie můžete u Tribunálu Evropské unie podat návrh na přezkum legality rozhodnutí do dvou měsíců od obdržení vyrozumění o rozhodnutí. Užitečné odkazy na znění předpisů, kterými se tento postup řídí, a „aide-mémoire" pro podávání žádostí najdete na internetových stránkách Tribunálu Evropské unie. 

 

Dodatečné faktury a administrativní poplatky

Jak bylo vysvětleno v předchozím oddílu, po provedení ověření deklarované kategorie MSP agentura ECHA každému žadateli o registraci, který nesprávně tvrdil, že má nárok na snížení poplatku, naúčtuje částku zbývající do výše standardního poplatku odpovídajícího příslušné velikostní kategorii společnosti i administrativní poplatek v souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení o poplatcích (ES) č. 340/2008. Výši poplatku stanoví rozhodnutí správní rady agentury ECHA MB/D/29/2010 o klasifikaci služeb ve znění rozhodnutí správní rady MB/21/2012/D a rozhodnutí správní rady MB/14/2015.

Pokud tedy doklady, které jste předložili při procesu ověřování statusu MSP, neprokážou kategorii MSP deklarovanou při podání žádosti (registrace, aktualizace registrace, oznámení atd.), agentura ECHA vám naúčtuje částku zbývající do výše poplatku vztahujícího se na správnou velikostní kategorii dotčené společnosti i příslušný administrativní poplatek.

Pokud při ověřování statusu MSP neposkytnete dostatečné nebo žádné doklady, budete považováni za žadatele, který nemá nárok na snížené poplatky pro MSP. Agentura ECHA vám tudíž naúčtuje zbývající částku do výše standardního poplatku a administrativní poplatek pro velké podniky (nikoli MSP).

Nakonec, pokud poté, co vás agentura ECHA kontaktovala, správně opravíte velikost vaší společnosti, můžete za určitých podmínek, které jsou podrobně vysvětlené v oddílu „Co dělat, pokud jste uvedli nesprávnou velikostní kategorii MSP", získat 50procentní slevu na příslušném administrativním poplatku.

Přečtěte si oddíl Administrativní poplatky, kde najdete rozpis poplatků podle velikosti společnosti.

 

Zrušení rozhodnutí o registraci

Žadatelé o registraci, kteří nedoloží nárok na požadované snížení poplatků pro MSP, musejí ve stanovené lhůtě uhradit správné poplatky, o čemž jsou informováni v rozhodnutí agentury ECHA vydaném v rámci dokončení ověření statusu MSP a v příslušných fakturách.

Datum splatnosti je uvedeno na dodatečných fakturách vystavených po provedení ověření statusu MSP. Pokud není částka uhrazena, bude lhůta splatnosti jednou prodloužena. Jestliže žadatel o registraci neuhradí celou částku v prodloužené lhůtě splatnosti, agentura ECHA zruší rozhodnutí, kterým původně přijala žádost o registraci. Užívání registračního čísla tudíž již nebude povoleno a toto číslo bude v databázi agentury ECHA deaktivováno. Rovněž nebude vrácena jakákoli část registračního poplatku, která již byla uhrazena při podání žádosti o registraci. Společnost bude vyrozuměna o rozhodnutí o zrušení registrace a agentura ECHA bude informovat příslušné orgány daného členského státu.

V souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení REACH se mohou žadatelé o registraci proti rozhodnutí o zrušení registrace odvolat k odvolacímu senátu agentury ECHA do tří měsíců od obdržení oznámení tohoto rozhodnutí. Postup podání odvolání je popsán na internetové stránce odvolacího senátu.