Poplatky pro MSP podle nařízení o biocidních přípravcích

Malé a střední podniky usazené v Evropské unii mohou podle nařízení o biocidních přípravcích využít snížených poplatků v závislosti na své velikosti a za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky. Pokud tak chtějí učinit, musí předložit písemné doklady, které potvrzují jejich nárok na takové snížení, ještě před vlastním podáním žádosti. Podmínky a pokyny k předkládání dokumentace pro kontrolu MSP jsou podrobněji popsány níže.

Než požádáte o kontrolu MSP, seznamte se s příslušnou definicí EU. Jediným spolehlivým základem pro stanovení podmínek týkajících se kvalifikace jakožto mikropodniku či malého nebo středního podniku je doporučení Komise 2003/361/ES.

Uznání statusu MSP

Před podáním žádosti agentuře o schválení, obnovení schválení nebo zařazení účinné látky do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012 nebo o povolení biocidního přípravku nebo rodiny biocidních přípravků v Unii, předložené v souladu s čl. 7 odst. 1, čl. 13 odst. 1, čl. 28 odst. 4, čl. 43 odst. 1 či čl. 45 odst. 1 uvedeného nařízení, která obsahuje žádost o snížení poplatku MSP, by měl budoucí žadatel předložit agentuře příslušné doklady prokazující jeho nárok na takovéto snížení na základě statusu MSP ve smyslu doporučení 2003/361/ES.

Látky a přípravky podléhající sníženým poplatkům

Je třeba mít na paměti, že podniky mohou využít snížených poplatků pouze tehdy, pokud účinná látka není určena k nahrazení a pokud přípravek neobsahuje účinnou látku, která je určena k nahrazení.

Proto v případě, že se žádost týká takové látky nebo přípravku, nemůže podnik požadovat ani kontrolu MSP.

Výběr správného podniku

V případě žádosti o schválení, obnovu schválení nebo zařazení účinné látky do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012, je určujícím faktorem pro vznik nároku na snížené poplatky velikostní kategorie výrobce účinné látky usazeného v Unii.

V případě žádosti o povolení přípravku nebo obnovu povolení přípravku je určujícím faktorem pro vznik nároku na snížené poplatky velikostní kategorie budoucího držitele povolení usazeného v Unii.

Proto v případě, že žádost předkládá např. poradce, je důležité stanovit velikost podniku klienta.

Jak určit velikostní kategorii podniku

Návod, jak krok za krokem určit velikostní kategorii podniku.

Více informací

Písemné doklady
  1. Písemné doklady* znázorňující strukturu podniku vlastníka včetně všech přímých a nepřímých partnerských a propojených podniků, mateřských a dceřiných, zohledňující jakékoli podíly, hlasovací práva či jiné výkony moci významné pro stanovení vazeb/partnerství ve smyslu článku 3 přílohy k doporučení Komise 2003/361/ES.

    *Jako písemné doklady uvádějící akcionáře podniku mohou sloužit některé z následujících dokumentů včetně posledních změn spolu s přidělením podílů: stanovy společnosti, dokumenty o legálním ustavení společnosti, zakládací listina, kniha akcionářů společnosti atd.

  2. Kopie oficiálních auditovaných účetních závěrek spolu s doprovodnými poznámkami a výroční zprávy pro poslední dvě schválená fiskální účetní období a rovněž tytéž dokumenty všech partnerských a/nebo propojených podniků v souladu s články 3, 4 a 6 přílohy k doporučení Komise.

  3. Úřední osvědčení / informace od úředního orgánu** potvrzující počet zaměstnanců, který odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), v souladu s článkem 5 přílohy k doporučení Komise, pro každé z posledních dvou schválených účetních období. Jsou-li tyto informace obsaženy ve výročních zprávách nebo poznámkách k auditovaným účetním závěrkám, nemusíte tyto dokumenty předkládat.

    **Úřední osvědčení podávající informace o počtu zaměstnanců společnosti lze získat mimo jiné od některých z těchto orgánů na vnitrostátní či místní úrovni: finanční úřad, pojišťovna, úřad práce, statistický úřad, úřad pro zdravotní pojištění, soukromá zdravotní pojišťovna atd.

Ujistěte se, že dokumenty uvedené v bodech 1, 2 a 3 výše zasíláte pro všechny přímé a nepřímé partnerské a propojené podniky, mateřské a dceřiné, se zohledněním jakýchkoli podílů, hlasovacích práv či jiných výkonů moci významných pro stanovení vazeb/partnerství ve smyslu článku 3 doporučení Komise.

Poznámka: Jestliže podnik a/nebo kterýkoli z jeho partnerských a propojených podniků vypracovávají konsolidované účetní závěrky nebo jsou v rámci konsolidace zahrnuty v účetní závěrce jiného podniku, zašlete prosím konsolidované účetní závěrky spolu s doprovodnými poznámkami.

Jak podat žádost o uznání statusu MSP a předložit podpůrnou dokumentaci

Nejprve se podniky musí ujistit, že jsou obeznámeny s příslušnými definicemi MSP a že mají k dispozici nezbytnou dokumentaci uvedenou v oddíle „potřebné písemné doklady" nejen pro dotčený podnik, ale také pro každý z partnerských a/nebo propojených podniků.

Žádost o uznání statusu MSP lze předložit pomocí nástroje R4BP 3. Pro předložení příslušných dokumentů je nutné, aby se výrobce účinné látky či budoucí držitel povolení zaregistroval v rámci uživatelského účtu na stránkách agentury ECHA a poté otevřel nástroj pro předkládání žádostí R4BP. V záložce „NEW APPLICATION" (NOVÁ ŽÁDOST) si vyberte možnost „SM-APP – SME Verification" (Předložit žádost o ověření statusu MSP) a průvodce pro předkládání žádostí vás následně provede celým postupem.

Pravidelně kontrolujte, zda v nástroji R4BP 3 nemáte nějaké úkoly či zprávy. Pomocí tohoto nástroje můžete obdržet žádosti příslušných orgánů o další informace s lhůtou pro jejich předložení. Žádosti se zobrazí v záložce „TASKS" (ÚKOLY) v nástroji R4BP 3. Pokud požadované informace v dané lhůtě nepředložíte, může se v závislosti na tom, jak daleko zpracování vaší žádosti pokročilo, stát, že žádost bude zamítnuta nebo se hodnocení dokončí, aniž by se zohlednily informace, které jste poskytli příliš pozdě. O rozhodnutí ve věci vaší žádosti o uznání statusu MSP budete informováni pomocí nástroje R4BP 3.

Zaregistrujte se v nástroji R4BP
 

Velikostní omezení písemných dokladů

Upozorňujeme, že velikost jednotlivých příloh nemůže přesáhnout 10 MB. Proto v případě, že potřebujete předložit velmi velké přílohy nebo více než 6 příloh, vytvořte archív ve formátu .zip, do kterého všechny soubory začleníte, a jako přílohu nahrajte tento soubor .zip.

 

Sdělení a platnost statusu MSP

Do 45 dnů od obdržení všech příslušných dokumentů agentura rozhodne, jaký status MSP – pokud nějaký – lze uznat.

Uznání podniku jakožto MSP bude pro žádosti předložené podle nařízení (EU) č. 528/2012 platit dva roky.

Proti rozhodnutí, které agentura učiní ohledně statusu MSP, se lze v souladu s článkem 77 nařízení (EU) č. 528/2012 odvolat.

Snížení poplatků

Snížení poplatků za žádosti o schválení, obnovení schválení, zahrnutí účinných látek do přílohy I, pokud je výrobce účinné látky MSP usazený v Unii, vyjma případu, kdy je účinná látka určena k nahrazení

Druh podniku Snížení (% standardního poplatku)
Mikropodnik

60

Malý podnik

40

Střední podnik

20


 

Snížení poplatků za žádosti o udělení a obnovu povolení Unie pro biocidní přípravky nebo rodiny biocidních přípravků, pokud je budoucí držitel povolení MSP usazený v Unii, vyjma případu, kdy přípravek obsahuje účinnou látku určenou k nahrazení

Druh podniku

Snížení (% standardního poplatku)

Mikropodnik

30

Malý podnik

20

Střední podnik

10