Jak stanovit velikostní kategorii společnosti

Následující podrobné pokyny vám mají pomoci určit kategorii velikosti vaší společnosti v souladu s doporučením Komise 2003/361/ES.

Krok 1

První krok v rámci zjišťování údajů pro určení kategorie velikosti společnosti spočívá v posouzení toho, zda v době předložení registrační dokumentace v systému REACH-IT / předložení dokumentů pro ověření statusu MSP podle nařízení o biocidních přípravcích (BPR) je společnost nezávislá, nebo zda mají být zohledněny i partnerské či propojené podniky, jak je definuje článek 3 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES.

Obecně:

  • Podnik je nezávislý , pokud není klasifikován jako partnerský nebo propojený podnik ve smyslu článku 3 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES. Například podnik je nezávislý, pokud vlastní méně než 25 % (kapitálu nebo hlasovacích práv) v jiné společnosti a pokud žádná jiná společnost nevlastní více než 25% podíl tohoto podniku.
  • Podnik je považován za partnerský podnik jiného podniku, pokud vlastní buď sám, nebo společně s jedním nebo více propojenými podniky ve smyslu čl. 3 odst. 3 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES nejméně 25%, nejvíce však 50% podíl v jiné společnosti.
  • Podnik je považován za propojený s jiným podnikem, pokud vlastní více než 50 % hlasovacích práv společníků v jiné společnosti a/nebo pokud podnik přímo či nepřímo řídí nebo je schopen řídit záležitosti jiné společnosti.

Společnost bude rovněž považována za propojenou, pokud existuje vztah prostřednictvím fyzické osoby či skupiny fyzických osob jednajících společně pod podmínkou, že společnosti působí (zcela nebo zčásti) na stejných trzích nebo na „sousedních trzích" (trhy pro výrobky nebo služby, které navazují na relevantní trh).

  • Pokud je 25 % či více kapitálu nebo hlasovacích práv podniku ovládáno přímo či nepřímo, společně či jednotlivě, jedním nebo několika veřejnými orgány, nelze podnik považovat za malý či střední podnik.

Toto pravidlo se nevztahuje na investory uvedené v čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci přílohy doporučení, jako jsou univerzity nebo nezávislé místní orgány, které mají podle vnitrostátního práva status veřejného orgánu. Mohou vlastnit nejméně 25% a nejvýše 50% podíl v podniku, aniž ztratí svůj status malého či středního podniku.

Postoupit ke kroku 2

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)