Spory v praxi

Spory se mohou týkat sdílení údajů nebo přístupu ke společnému předložení, nebo, nejčastěji, obojího. Agentura ECHA zajistila ve všech případech použití stejných zásad a postupů.

Spory využívejte až jako poslední možnost, když vaše jednání selžou. Agentura ECHA posuzuje, zda strany učinily vše pro dosažení spravedlivé, transparentní a nediskriminační dohody. Rozhodnutí závisí na snaze, jakou strany vyvinuly. Proto se před podáním žádosti o zahájení sporu musíte ujistit, že jste pro dosažení dohody učinili skutečně vše.

Postup řešení sporu dodržuje určité kroky a časové lhůty. Lze jej zvládnout bez právní podpory a je bezplatný.

Výsledek sporu nikdy neuspokojí všechny strany v takové míře jako dobrovolná dohoda. I přes podání žádosti o zahájení sporu (nebo i po obdržení rozhodnutí agentury ECHA) vám doporučujeme pokračovat v úsilí o dosažení dohody, která bude uspokojivá pro obě strany.

Krok 1: shromážděte důkazy

Agentura ECHA váš spor posoudí na základě písemných dokladů dokumentujících úsilí, jež jste během jednání vyvinuli. To znamená, že budete potřebovat zaznamenat a shromáždit veškerou komunikaci mezi vámi a druhou stranou, například v souboru ZIP nebo PDF.

Nemusíte překládat žádné dodatečné informace (například interní zprávy, dokumenty nebo výpočty, které jste si během jednání nevyměňovali), vysvětlující poznámky ani právní posouzení.

 

Krok 2: předložte svou žádost o řešení sporu prostřednictvím webového formuláře

Pro předložení vašeho sporu jsou dispozici dva webové formuláře – záleží na tom, zda jste látku předběžně registrovali nebo zda jste předložili dotaz.

Formuláře jsou dostupné níže.

Krok 3: agentura ECHA vaši žádost posoudí

Jestliže agentura ECHA shledá vaši žádost přípustnou, požádá druhou stranu, aby svoje písemné doklady týkající se jednání předložila do 10 pracovních dnů.

Agentura ECHA začne spor posuzovat poté, co obdrží písemné doklady druhé strany (nebo poté, co uplyne lhůta 10 pracovních dnů).

Na základě zdokumentované komunikace mezi vámi a druhou stranou agentura ECHA stanoví, zda bylo pro dosažení dohody vynaloženo maximální úsilí či nikoli.

Krok 4: agentura ECHA vydá svoje rozhodnutí

Možných je několik výsledků:

  • Většina sporů se týká jak přístupu k údajům, tak přístupu ke společnému předložení: jestliže agentura ECHA dospěje k závěru, že jste vynaložili maximální úsilí, ale druhá strana nikoli, vydá rozhodnutí, jímž vám udělí právo odkazovat se na dané údaje. Obdržíte také kopii podrobných souhrnů studií ze stávající registrace. Navíc vám agentura ECHA poskytne prostřednictvím tokenu přístup ke společnému předložení. Tento token je přístupový kód, který vám umožní zaregistrovat se bez účasti v rámci stávajícího společného předložení.
  • U sporů ohledně přístupu ke společnému předložení: jestliže agentura ECHA dospěje k závěru, že jste vynaložili maximální úsilí, ale druhá strana nikoli, poskytne vám prostřednictvím tokenu přístup ke společnému předložení. Tento token je přístupový kód, který vám umožní zaregistrovat se bez účasti v rámci stávajícího společného předložení.
  • U sporů ohledně sdílení údajů: jestliže agentura ECHA dospěje k závěru, že jste vynaložili maximální úsilí, ale druhá strana nikoli, vydá rozhodnutí, jímž vám udělí právo odkazovat se na dané údaje. Obdržíte také kopii podrobných souhrnů studií ze stávající registrace. Je také možné vést spor ohledně údajů, které ještě nebyly předloženy. V takovém případě vám agentura ECHA udělí povolení začít s registrací s vyloučením sporných údajů a poskytne vám přiměřenou lhůtu na vytvoření a předložení údajů, které nejsou zahrnuty v právu odkazovat se (např. studie, které se netýkají obratlovců).
  • Jestliže agentura ECHA dospěje k závěru, že jste pro dosažení dohody neučinili maximum, právo odkazovat se na požadované údaje ani přístup ke společnému předložení vám neudělí. Budete pak muset pokračovat v jednáních s druhou stranou.
Krok 5: podejte žádost o registraci

Jakmile dosáhnete dohody s druhou stranou nebo obdržíte rozhodnutí agentury ECHA s udělením práva odkazovat se na údaje a/nebo přístupu ke společnému předložení, můžete předložit svou registrační dokumentaci.

Podání žádosti o řešení sporu

Postup řešení sporu se mírně liší v závislosti na tom, zda je vaše látka předmětem předběžné registrace nebo dotazu.

Vyplňte formulář, jehož prostřednictvím spor předložíte agentuře ECHA:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)