Co musíte vzít v úvahu s ohledem na váš podnik

Abyste v registrační dokumentaci mohli prokázat, že používání vaší látky je bezpečné, počítejte s nutností značné investice z hlediska času, financí a odbornosti.

Budete muset vést dialog a obvykle mít i smluvní ujednání se společnostmi, které jsou žadateli o společnou registraci, abyste se dohodli na tom, jak sdílet náklady na nezbytné údaje o nebezpečnosti a související činnost v oblasti hodnocení rizik. Také se budete muset dohodnout na tom, jak tyto informace předložit v registrační dokumentaci.

Mějte na paměti, že pomocí registrace budete moci ukázat svým zákazníkům, že jste zodpovědný dodavatel, který přispěl k bezpečnějšímu používání chemických látek. 

 

1. Jaký je trh pro vaši látku?

Poznejte potřeby svých zákazníků
Informujte své zákazníky o svém úmyslu provést registraci již v rané fázi, a poznejte tak poptávku po dané látce.

Popřemýšlejte o prognóze pro svou látku, pokud jde o její regulaci
Může látka kvůli svým vnitřním vlastnostem způsobovat obavy týkající se lidského zdraví nebo životního prostředí? Jestliže ano, může se schylovat k tomu, že bude v blízké budoucnosti podle jiných postupů nařízení REACH, jako je povolování, postupně vyřazena.

2. Jak ovlivní registrace podle nařízení REACH vaši společnost?

Zvolte si typ registrace
V jakém množstevním rozmezí plánujete registraci své látky?  Je vaše registrace pouze pro použití jako meziprodukty za přísně kontrolovaných podmínek? Požadované údaje a náklady spojené s vaší registrací se velmi liší v závislosti na množství látky a typu registrace.

Shromážděte a vyhodnoťte dostupné informace o své látce
V závislosti na typu registrace musíte shromáždit informace o své látce a jejích dopadech na lidské zdraví a životní prostředí. Toto je práce pro odborníky. Máte interní odborníky, nebo budete muset tuto práci zadat externě?

Sestavte si vlastní registrační dokumentaci
Přestože se očekává, že většinu informací předložíte společně s jinými společnostmi, některé informace jsou požadovány od každého žadatele o registraci samostatně. Musíte se rozhodnout, zda tuto práci zadáte externě, nebo ji provedete interně.

Spočtěte registrační poplatek podle nařízení REACH
Registrace REACH vyžaduje platbu poplatku agentuře ECHA v závislosti na množstevním rozmezí, typu registrace a velikosti vaší společnosti.

Malé a střední podniky jsou zvýhodněny sníženými registračními poplatky. Pečlivě si ověřte, spadáte-li do této kategorie, protože agentura ECHA může později požádat o odpovídající dokumentaci.

Zmapujte použití a podmínky použití své látky pro vaše vlastní použití a použití ve vašem dodavatelském řetězci
Máte použití, která si přejete zachovat jako důvěrná? Pokud jde o látku, kterou budete registrovat v množstevním rozmezí 10 tun ročně nebo více, budete muset provést chemické posouzení bezpečnosti této látky sami.

Víte, která použití vaší látky jsou pro vaše zákazníky klíčová? Která použití chcete ve své registraci podpořit?

Znáte dobře své zákazníky a své dodavatele? Jestliže ano, pravděpodobně s nimi můžete počítat, že vám pomohou shromáždit informace potřebné pro vaši registraci. Jestliže ne, musíte si vyhradit čas a prostředky na získání potřebných údajů.

Patříte k odvětvové organizaci? Jestliže ano, zorganizovali její členové práci na shromáždění informací o použitích? V opačném případě musíte sestavit informace sami.

Průběžně registraci aktualizujte
Po provedení registrace musíte informace průběžně aktualizovat. Například je třeba posoudit nová použití, aby byla prokázána jejich bezpečnost, a zahrnout je do registrace. O aktualizace rovněž mohou požádat orgány. Vyhraďte si na přípravu aktualizací zdroje.

3. Musíte spolupracovat s ostatními společnostmi.

Najděte si žadatele o společnou registraci
Jestliže u vaší látky existují žadatelé o společnou registraci, očekává se, že se s nimi podělíte o náklady na registraci. Sníží to vaše individuální náklady. Společná registrace rovněž napomůže zabránit zdvojování práce a zkoušek na zvířatech.

Můžete ale také být jediným žadatelem o registraci dané látky. Znamená to, že nevynaložíte žádné zdroje na spolupráci s ostatními, avšak veškerou práci pro účely registrace musíte odvést sami.

Zahajte spolupráci s žadateli o společnou registraci
Žadatelé o společnou registraci se musí dohodnout na způsobu spolupráce.

Jestliže začínáte spolupráci zcela od začátku, musíte investovat čas a zdroje do počáteční fáze.

Pokud je vaše látka již registrována, je proces registrace obvykle rychlejší a spočívá většinou v dohodě o sdílení údajů a nákladů se stávajícími žadateli o registraci.

Navzájem s žadateli o společnou registraci komunikujte
Musíte se s žadateli o společnou registraci dohodnout na obsahu společné registrace. To znamená, že musíte investovat do činností spolupráce, jako jsou schůzky nebo internetové konference.

Vyhodnoťte informace, které máte jako skupina žadatelů o společnou registraci
Musíte posoudit spolehlivost a relevantnost informací s ohledem na typ registrace a informace určené žadateli o společnou registraci. Toto je práce pro odborníky. Musíte se s žadateli o společnou registraci rozhodnout, zda tento úkol zadáte externě, či nikoli.

Jednejte o sdílení údajů
Vlastníci údajů mají nárok na náhradu za jejich poskytnutí. Na tato vyjednávání si musíte vyhradit zdroje.

Získejte informace, které vám pro registraci chybí
Jestliže nemáte všechny údaje potřebné k registraci a nemají je ani žadatelé o společnou registraci, musíte se rozhodnout, jak nejlépe tyto mezery zaplnit. Toto je práce pro odborníky. Musíte se s žadateli o společnou registraci rozhodnout, zda tento úkol zadáte externě, či nikoli.

Mějte na paměti, že zkoušky na obratlovcích přicházejí v úvahu až jako poslední možnost.

Sestavte společnou registrační dokumentaci
Registrační údaje je nutno vkládat do registrační dokumentace po jednotlivých polích. Musíte se s žadateli o společnou registraci rozhodnout, zda tento úkol zadáte externě.

Průběžně svou registraci aktualizujte
Po provedení registrace musíte rovněž průběžně aktualizovat společnou část svých registrací. Kromě toho mohou aktualizace požadovat orgány. Vyhraďte si zdroje na přípravu aktualizací a dohodněte se s žadateli o společnou registraci na postupu aktualizace.

 

4. Jak organizovat práci interně

Zjednodušte své vnitřní procesy pro registraci podle nařízení REACH.
Příprava registrace může trvat rok. Jestliže nejsou k dispozici informace o nebezpečnosti, může celý proces trvat ještě déle. Jestliže chcete registrovat několik látek, připravte si jasný projektový plán, abyste mohli řídit pracovní zátěž.

Znají vaši kolegové nařízení REACH a vědí, co pro vaši společnost znamenají? Z dlouhodobého hlediska se vyplácí mít pro záležitosti související s nařízením REACH interní systém sledování. Musíte zapojit například oddělení fakturace, prodeje a kolegy, kteří vypracovávají bezpečnostní listy.

Naplánujte si, jak můžete ve své společnosti sledovat objemy látky. Například můžete mít pro jednu látku dovozy z různých zemí, meziprodukty a přímá použití nebo dovozy látky jako takové a ve směsi – toto vše ovlivní vaše povinnosti.

Předvídejte potřebu revidovat své bezpečnostní listy
Nové informace shromážděné během registračního postupu mohou vést ke změnám, například v klasifikaci látky, přičemž poté bude možná zapotřebí bezpečnostní listy aktualizovat. Při aktualizaci bezpečnostního listu musíte připojit scénáře expozice pro nebezpečné látky registrované v množství 10 tun ročně nebo více.