Jaké informace potřebujete

Minimální požadavky na údaje pro registraci vaší látky jsou uvedeny v přílohách VI–X nařízení REACH. Zákonné požadavky (standardní požadavky na informace) jsou kumulativní a závisí na množstevním rozmezí, ve kterém látku vyrábíte nebo dovážíte. Pro každou jednotlivou látku se přesné požadavky na informace budou lišit v závislosti na množstevním rozmezí, použití a expozici a vlastnostech látky.

Tyto informace uvedete ve své registrační dokumentaci, kterou je třeba připravit ve spolupráci všech společností registrujících stejnou látku. Vaše registrační dokumentace by měla být založena na spolehlivých výsledcích zkoušek nebo na informacích získaných alternativním způsobem, pokud je to vědecky odůvodnitelné.  Některé požadavky na informace lze přizpůsobit s ohledem na povahu vaší látky.

Podrobné konkrétní pokyny pro splnění těchto požadavků na informace jsou uvedeny v příslušných podkapitolách Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti v kapitole R.7.

Nové studie ke splnění požadavků na informace definovaných v přílohách IX a X se neprovádějí ve fázi registrace. Místo toho budete muset vypracovat návrh zkoušek, zahrnout jej do své registrační dokumentace a předložit agentuře ECHA.

Společná část registrační dokumentace zahrnuje tři hlavní typy informací:

  1. fyzikální a chemické vlastnosti látky;
  2. vlastnosti látky s ohledem na životní prostředí;
  3. vlastnosti látky s ohledem na lidské zdraví.

Zeptejte se svých žadatelů o společnou registraci, jaké informace jsou již k dispozici a jaké informace musíte získat nebo vytvořit. Musíte posoudit kvalitu informací o nebezpečnosti. Navzdory povinnosti společného předložení údajů je každý žadatel o registraci osobně odpovědný za údaje, o které se při registraci opírá.

Objem požadovaných informací závisí na nejvyšším množství, které musí být zahrnuto ve společném předložení údajů. Sdílení údajů a společné předložení jsou navrženy tak, aby se všichni žadatelé o společnou registraci, kteří potřebují údaje, podíleli na skutečných nákladech.

V závislosti na vlastnostech látky a dostupných informacích některé zkoušky není možné nebo nutné provádět. Tyto situace se označují jako „přizpůsobení“ (příloha XI nařízení REACH).  

Kromě toho ve své části dokumentace musíte uvést informace vaší společnosti o:

  • identifikaci látky (složky, nečistoty, přídatné látky),
  • použití a podmínkách použití látky po celý její životní cyklus (od výroby po likvidaci).