Stanovení stejnosti látky

Společnosti, které vyrábí a dováží stejnou látku, musí danou látku zaregistrovat společně. Pokud látky stejné nejsou, společná registrace se neprovádí. Na základě čeho můžete rozhodnout, zda jsou látky stejné?

V případě přesně definované látky použijte obecná pravidla uvedená v pokynech

Použijte obecná pravidla popsaná v oddíle 5 Pokynů pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP:

  1. Přesně definované látky se považují za stejné, pokud se skládají ze stejných hlavních složek: stejnost látek vyplývá z jejich složení.
  2.  Jednosložková látka je látka, v níž je hlavní složka přítomna v množství nejméně 80 %.
  3. Vícesložková látka je látka, která obsahuje alespoň dvě složky přítomné v množství 10 až 80 %, přičemž žádná složka není přítomná v množství přesahujícím 80 %.
  4. Na stejnost nemá vliv stupeň čistoty látky.
  5. Nečistoty pocházející z výrobního postupu se mohou u stejných látek lišit.
  6. Látky o technickém stupni čistoty, o čistotě pro analýzu nebo čisté látky jsou stejné, pokud mají stejnou hlavní složku (stejné hlavní složky).
  7. Stejné látky mohou mít v závislosti na svém stupni čistoty rozdílný profil čistoty/nečistot.

Při posuzování toho, zda můžete látku registrovat společně s jinými společnostmi, můžete dospět ke třem různým závěrům:

  1. Společnou registraci rozhodně můžete provést, neboť vaše látky mají stejnou hlavní složku (stejné hlavní složky).
  2. Společnou registraci rozhodně nemůžete provést, neboť vaše látky nemají stejnou hlavní složku (stejné hlavní složky).
  3. Společná registrace je možná, pokud je odůvodněná. Například, pokud se látky nacházejí na hranici mezi jednosložkovou a vícesložkovou látkou.

V případě látky UVCB vyhledejte příklady a pokyny pro dané odvětví

Je-li vaše látka látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál (látka UVCB), neexistuje pro ni žádný společný základ opravňující ke společné registraci.

Prostudujte si Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP. Naleznete zde podrobné informace o tom, kdy lze dvě látky UVCB registrovat společně a kdy tak učinit nelze. Faktory, které to pomohou určit, jsou složení, zdroj a výrobní postup látky.

Rovněž si můžete na webových stránkách agentury ECHA prohlédnout stránky určené na podporu daného odvětví. Pokyny pro dané odvětví vám spolu s oficiálními pokyny agentury ECHA mohou pomoci vaši látku správně identifikovat v souladu s nařízením REACH. Pomohou vám také rozhodnout, zda se jedná o stejnou látku.