Vyhledání ostatních žadatelů o společnou registraci

Budete muset sdílet údaje a registrovat svou látku společně s dalšími společnostmi. V praxi to znamená, že budete muset:

  1. prostřednictvím portálu REACH-IT odeslat dotaz agentuře ECHA na to, zda máte žadatele o společnou registraci. Tímto způsobem budou o vašem zájmu o registraci informováni i žadatelé o společnou registraci;
  2. pokud máte žadatele o společnou registraci, dohodněte se s nimi na tom, že máte stejnou látku.

Co bude následovat, bude záviset především na tom, zda je vaše látka již registrována, nebo ne.

  • Pokud vaši látku již zaregistrovaly jiné společnosti, proběhne za obvyklých okolností společné předložení, a vy se k němu budete muset připojit.
  • Pokud vaše látka není registrována, ale dotaz poslaly i jiné společnosti, budete se muset dohodnout s žadateli o společnou registraci na tom, jak postupovat při společné registraci. Pokud neexistují žádní žadatelé o společnou registraci, můžete zahájit společné předložení sami.

Hledání žadatelů o společnou registraci začíná podáním dotazu, nicméně můžete si vyhledat, které látky jsou registrovány v databázi registrovaných látek agentury ECHA.

Dotaz

Pokud máte registraci v plánu, musíte se dotázat agentury ECHA, zda již pro tuto látku existuje registrace.

Dotaz se připravuje v nástroji IUCLID a předkládá agentuře ECHA prostřednictvím portálu REACH-IT. 

Přesná identifikace vaší látky v dotazu je důležitá pro zajištění řádného sdílení údajů.

Pokud agentura ECHA zjistí, že informace v dotazu nejsou dostatečně jasné na to, aby bylo možné zjistit identitu látky, budete požádáni o poskytnutí bližších informací.

Pokud je váš dotaz úspěšný, obdržíte číslo dotazu a přístup na stránku žadatelů o společnou registraci pro danou látku na portálu REACH-IT. Na stránce žadatelů o společnou registraci naleznete kontaktní údaje ostatních společností, které odeslaly dotaz nebo provedly registraci s použitím stejného identifikátoru látky (např. čísla ES).

Zároveň budou žadatelé o společnou registraci na portálu REACH-IT upozorněni, že byl na stránku žadatelů o společnou registraci přidán nováček.

Pokud se nezaregistrujete do jednoho roku, platnost vašeho přístupu na stránku žadatelů o společnou registraci vyprší. Při registraci musíte ve své registrační dokumentaci uvést číslo svého dotazu.

Příprava na vytvoření společného předložení nebo přistoupení k němu

Následující kroky vysvětlují, jak přejít od úspěšného dotazu k přípravě na vytvoření nového společného předložení nebo k přistoupení ke stávajícímu společnému předložení. Vlastní vytvoření nebo přistoupení jsou vysvětleny ve fázi 6: odeslání registrační dokumentace.

Pokud neexistují žádní žadatelé o společnou registraci, můžete se připravit na vytvoření společného předložení sami. Stále platí většina níže uvedených kroků.

 

1. Přihlaste se do portálu REACH-IT

Portál REACH-IT je nástroj IT, který musíte používat k předkládání informací agentuře ECHA, včetně dotazů a registrací.

Na portál REACH-IT se dostanete z domovské stránky agentury ECHA. Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla. Nejste-li dosud uživatelem, můžete se zaregistrovat.

 

2. Přejděte na stránku žadatelů o společnou registraci

Na portálu REACH-IT v nabídce „Search“ (Vyhledávání) klikněte na možnost „Co-registrants“ (Žadatelé o společnou registraci) a vyhledejte stránku žadatelů o společnou registraci pomocí identifikátorů vaší látky (např. číslo ES).

V části „Registrants“ (Žadatelé o registraci) se zobrazí případné společnosti, které látku zaregistrovaly, spolu s kontaktními údaji a jejich rolí ve společném předložení.

V části „Potential registrants“ (Potenciální žadatelé o registraci) jsou spolu s kontaktními údaji uvedeny společnosti, které se na látku dotazovaly, ale dosud její registraci neprovedly. Vaše údaje zde budou zobrazeny.

 

3. Na stránce žadatelů o společnou registraci si zkontrolujte své kontaktní údaje

Protože budete muset provést společnou registraci, je důležité, aby vaše kontaktní údaje byly aktuální a ostatní žadatelé o společnou registraci se tak s vámi mohli spojit.

Kontaktní informace uvedené na stránce žadatelů o společnou registraci jsou kontaktní informace uvedené ve vašem dotazu. Obvykle se jedná o kontaktní informace osoby ve vaší společnosti nebo zástupce třetí strany.

Rozhodněte se, zda chcete ponechat ve svém dotazu aktuální kontakt nebo jej chcete aktualizovat.

 

4. Zkontrolujte, zda existuje společné předložení

Na stránce žadatelů o společnou registraci klikněte na tlačítko „Joint submissions“ (Společná předložení). Na stránce „Joint submission search“ (Vyhledávání společného předložení), která se otevře, zaškrtněte políčko „Show other joint submissions?“ (Zobrazit další společná předložení?). V opačném případě by byly výsledky vyhledávání omezeny pouze na společná předložení, kde jste již vedlejším žadatelem o registraci.

Výsledky vyhledávání vám zobrazí stávající společná předložení pro danou látku. Pokud jste neodeslali dotaz, vyhledávání nezobrazí žádné výsledky.

Pokud neexistuje společné předložení, měli byste se připravit na vytvoření společného předložení s ostatními žadateli o společnou registraci.

Pokud společné předložení existuje, ověřte si, zda typ odpovídá vaší registraci:

  • pokud registrujete látku používanou jako meziprodukt, který se (vyrábí nebo) používá za přísně kontrolovaných podmínek, můžete se připojit ke „plnému“ (standardnímu) společnému předložení nebo ke společnému předložení pro „meziprodukt“ vaší látky,
  • pokud plánujete plnou registraci, můžete se připojit pouze k „plnému“ společnému předložení. Pokud existuje pouze společné předložení pro „meziprodukt“, můžete se stávajícím společným předložením souhlasit za podmínek, že se stane „plným“ společným předložením, nebo se připravíte na vytvoření „plného“ společného předložení sami.

I když látka dosud nebyla zaregistrována, je možné, že společné předložení již vytvořili ostatní (dřívější) tazatelé.

 

5. Kontaktujte ostatní žadatele o společnou registraci a odpovězte na jejich otázky

Pokud je třeba vytvořit společné předložení, obraťte se na ostatní žadatele o společnou registraci prostřednictvím kontaktních informací ze stránky žadatelů o společnou registraci a projednejte další kroky.

Pokud se připojíte ke společnému předložení registrace, kontaktujte hlavního žadatele o registraci prostřednictvím kontaktních informací ze stránky „Joint submission search“ (Vyhledávání společného předložení).

Nejsnadnějším způsobem pro kontaktování žadatelů o společnou registraci či hlavního žadatele o registraci je obvykle e-mail. Přes portál REACH-IT je kontaktovat nemůžete.

Pokud vás žadatelé o společnou registraci kontaktují ohledně vašich registračních záměrů, odpovězte jim.

 

6. Stanovte s ostatními žadateli o společnou registraci, zda se jedná o stejnou látku

Jakmile navážete kontakt s žadateli o společnou registraci, budete muset prokázat, že je vaše látka stejná.

K prokázání toho, že se jedná o stejnou látku, musí všichni žadatelé o společnou registraci, včetně vás, určit název své látky podle Pokynů pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP (viz také fáze 1: Mějte přehled o svém portfoliu).

Pokud se název shoduje, pak se látky považují za stejné.

Máte-li obavy ohledně důvěrných obchodních informací během diskuzí o tom, zda se jedná o stejnou látku, připravte se na tuto skutečnost smluvně před zahájením diskuzí.

 

7. Dohodněte se na profilu identifikace látky ve společném předložení

Žadatelé o společnou registraci, kteří se podílejí na společném předložení musí rovněž kolektivně uplatňovat principy dokumentu Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH (příloha III) a CLP při definování vymezení látky odpovídající údajům, které budou předkládat společně.

Ty se nazývají profil identity látky (SIP) a budete je muset uvést v registrační dokumentaci hlavního žadatele o registraci.

Pokud přistoupíte ke společnému předložení, budete se muset ujistit, že vaše látka odpovídá identifikačnímu profilu látky dohodnutému mezi žadateli o společnou registraci. Pokud vaše látka neodpovídá identifikačnímu profilu látky, musíte se vy a ostatní žadatelé o společnou registraci dohodnout, že buďto rozšíříte definici identifikačního profilu látky, nebo se dohodnete na tom, že vaše látka nespadá do rozsahu společného předložení.

Jakmile se dohodnete na tom, že jsou vaše látky stejné a že všichni žadatelé o společnou registraci, včetně vás, splňují definici identifikačního profilu látky společného předložení, můžete začít spolupracovat na sdílení údajů a nákladů na společnou registraci (viz fáze 3: Domluvte se s ostatními žadateli o společnou registraci).

 

8. Seznamte se s úlohami a činnostmi společného předložení

Ve společném předložení jsou dvě formálně oddělené úlohy: hlavní žadatel o registraci a případní vedlejší žadatelé o registraci. Všichni žadatelé o společnou registraci nicméně zodpovídají za časový harmonogram a postup prací, jakož i za obsah společných i vlastních částí registrační dokumentace.

Při vytváření společného předložení si žadatelé o společnou registraci zvolí hlavního žadatele o registraci (viz fáze 3: Domluvte se s ostatními žadateli o společnou registraci). Hlavní žadatel o registraci bude muset získat souhlas žadatelů o společnou registraci a předtím, než budou moci předložit své registrace vedlejší žadatelé, bude muset hlavní žadatel předložit prostřednictvím portálu REACH-IT společnou část registrace. Hlavní žadatel o registraci rovněž musí vedlejším žadatelům sdělit bezpečnostní kódy, aby se mohli ke společnému předložení připojit (viz fáze 6: Předložte svoji registrační dokumentaci).

U všech ostatních úkolů se budete muset dohodnout s ostatními žadateli o společnou registraci na způsobu vaší spolupráce. V praxi to znamená rozhodnout o tom, kdo co udělá a zda některé úkoly nezadáte externím subdodavatelům. Dohoda je obvykle zdokumentovaná.

Tato dohoda by měla zahrnovat různé činnosti, které musí žadatelé o společnou registraci za účelem registrace (viz fáze 3, 4, 5 a 6) a průběžné aktualizace registrace (viz fáze 7) provádět. Patří mezi ně:

  • administrativní úkoly: stanovení kontaktních míst pro komunikaci, organizace způsobu vyřizování faktur a plateb, vytváření systémů náhrady nákladů a vedení záznamů,
  • příprava obsahu dokumentace: sběr stávajících údajů, získávání nových údajů, diskuze o kvalitě údajů, dohoda o tom, které údaje se budou předkládat společně, jednání o nákladech na sdílení údajů, provádění posouzení chemické bezpečnosti, odvození klasifikace a příprava zprávy o chemické bezpečnosti,
  • příprava a předložení dokumentace v nástroji IUCLID: vytvoření společné části registrace v nástroji IUCLID, předložení dokumentace agentuře ECHA a sledování faktury a zpráv na portálu REACH-IT.

Pokud přistoupíte ke společnému předložení, budete obvykle vedlejším žadatelem o registraci. Předchozí žadatelé o společnou registraci již zvolili hlavního žadatele o registraci a dohodli se na způsobu spolupráce. To bude obvykle zdokumentováno ve smlouvě. Podrobné informace o tom, jak se dohodnout na sdílení údajů a jejich společném předložení naleznete ve fázi 3. Hlavní žadatel o registraci vám za obvyklých okolností sdělí bezpečnostní kód, abyste se mohli připojit ke společnému předložení na portálu REACH-IT.