Pokyny OECD a EU ke zkouškám

Studie, jejichž cílem je získat informace o ekotoxicitě, toxicitě a fyzikálně-chemických vlastnostech látek požadované nařízením REACH, jsou obvykle připravovány na základě oficiálních pokynů ke zkouškám schválených OECD a EU.

V reakci na vědecký pokrok a vývoj v oblasti právních předpisů jsou pokyny ke zkouškám aktualizovány a zavádějí se pokyny nové. Agentura ECHA poskytuje žadatelům o registraci podporu pomocí této webové stránky, na níž uvádí, jak lze pokyny ke zkouškám využít ke splnění požadavků na informace podle nařízení REACH. Například, pokud je to vhodné, popisuje úlohu nových pokynů ke zkouškám v rámci strategií zkoušek. Tyto informace poskytuje před tím, než formálně aktualizuje své pokyny.

Některé z pokynů ke zkouškám lze nalézt v dokumentu s názvem „Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti". V takových případech je třeba zohlednit nejen informace uvedené na této stránce, ale nahlédnout i do uvedeného dokumentu.

V níže uvedených oddílech naleznete konkrétní odkazy na pokyny OECD ke zkouškám a na zkušební metody EU, jsou-li k dispozici.

eu test guidelines - expandable

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer