Jak změnit váš identifikátor látky

Agentura ECHA poskytuje službu spočívající ve změně identifikátorů registrované chemické látky.

V případě nesprávné identifikace látky můžete agenturu ECHA požádat o změnu hlavních identifikátorů vaší registrované látky, např. čísla ES. Změnou identifikátorů chemické látky nejsou dotčena vaše práva tuto látku vyrábět či dovážet.

O změnu můžete požádat prostřednictvím webového formuláře. Pokud se změna týká společné registrace nebo na ni má nějaký dopad, hlavní žadatel o registraci musí k webovému formuláři přiložit „plán společného předložení“ zahrnující souhlas všech žadatelů o společnou registraci se změnou identifikátorů dané látky.

Po obdržení žádosti o změnu agentura ECHA ověří, zda ji lze provést. Pokud usoudí, že ano, určí na základě předpokládaného objemu práce poplatek za službu pro jednotlivé žadatele o registraci.

Agentura ECHA nebude v rámci této služby ověřovat soulad registračních dokumentací s požadavky na informace o identitě látky podle nařízení REACH. V praxi to znamená, že pokud bude vaše registrační dokumentace po změně identifikátorů chemické látky vybrána ke kontrole souladu, může být shledána nevyhovující z hlediska identity látky.

Minimální poplatek pro jednotlivé žadatele o registraci za opravu identifikátoru látky činí 300 EUR (600 EUR od 1. listopadu 2021) . Sazebník poplatků je stanoven rozhodnutím správní rady agentury ECHA. Fakturu je třeba uhradit do 30 dnů. Informováni budete rovněž v případě, kdy vaší žádosti nebude možné vyhovět.

Po obdržení poplatku agentura ECHA aktualizuje informace o identifikátoru látky v nástroji REACH-IT. Jakmile tento úkol dokončí, bude o tom informovat hlavního žadatele o registraci, jakož i další žadatele o společnou registraci. Sdělí jim také přiměřenou lhůtu, do které musí předložit aktualizovanou registrační dokumentaci se správnými identifikátory.

 

Related news