Uživatel chemických látek

Chemické látky používá většina průmyslových odvětví, a dokonce i ty nejmenší společnosti. Nebezpečné látky jsou označeny, aby byl uživatel informován o rizicích a pomohlo se předcházet nehodám. Poskytují se také bezpečnostní listy. 

Možná už jste zavedli všechny osvědčené postupy v oblasti řízení rizik, ale znáte také všechna svá práva a povinnosti stanovené právními předpisy? Čím je látka nebo směs, kterou používáte, nebezpečnější, tím více povinností je vám a vašemu dodavateli uloženo.

Jak chemické látky používáte?

Chemické látky můžete používat mnoha způsoby:

  • mísit z nich nové formulace a uvádět je na trh,
  • vyrábět předměty (například automobilové pneumatiky, papír, nábytek či oděvy),
  • jako součást určitého procesu (například čištění, barvení, mazání),
  • v rámci vámi poskytované služby (například chemické čištění, opravy automobilů, stavební práce, nátěry).  

Při zajišťování bezpečného používání chemických látek máte jasně danou úlohu, která je vymezena v nařízeních REACH a CLP jako úloha následného uživatele

Jste následným uživatelem, jestliže:

  • máte sídlo v EHP a
  • dodavatel látky či směsi, kterou používáte, má rovněž sídlo v EHP a
  • používáte chemické látky při své průmyslové či profesionální činnosti, jak je popsáno výše.

Nejste následným uživatelem, pokud:

  • dodavatel látky, kterou používáte, má sídlo mimo EHP a nejmenoval výhradního zástupce pro účely registrace látky a zajištění jejího přístupu na trh EU. V takovém případě jste dovozcem,
  • chemické látky pouze skladujete a uvádíte je na trh (aniž byste měnili jejich složení či balení. V takovém případě jste distributorem,
  • výrobek nakupujete a používáte mimo rámec průmyslové/profesionální činnosti. Je-li tomu tak, jste spotřebitelem.

Co musím udělat?

Následní uživatelé nejsou povinni provést registraci, musí však:

 

Používejte chemické látky bezpečně

Všechny společnosti, které při své průmyslové a profesionální činnosti zacházejí s chemickými látkami, jsou podle právních předpisů povinny používat tyto chemické látky bezpečně.

Požadavky nařízení REACH musíte splňovat bez ohledu na to, jak je vaše společnost velká nebo jaké máte postavení v dodavatelském řetězci. Jste povinni zavést provozní opatření a opatření k řízení rizik, která jsou uvedena v bezpečnostních listech od vašeho dodavatele.

Musíte také své dodavatele informovat o tom, jak jeho chemické látky používáte, zejména pak tehdy, jestliže vaše způsoby použití nejsou uvedeny v obdržených informacích, nebo pokud bezpečnostní pokyny nejsou v dané situaci vhodné.

 

Dodávejte směsi bezpečně

Pokud mísením chemických látek vytváříte směsi, které poté uvádíte na trh, je vaší důležitou povinností zajistit, aby vaši zákazníci mohli tyto výrobky používat bezpečně.

Musíte jim o bezpečném používání sdělit relevantní informace. Rovněž jste povinni každou směs předtím, než ji uvedete na trh, klasifikovat. Je-li nebezpečná, je třeba ji označit, aby pracovníci a spotřebitelé věděli, jak řídit rizika.

Od 1. června 2015 platí důležité změny – nebezpečné směsi, které uvádíte na trh, musejí být klasifikovány, označeny a zabaleny v souladu s novými požadavky nařízení CLP.

Účinnou komunikací s dodavateli a zákazníky můžete přispět k tomu, aby byly relevantní informace poskytovány v celém dodavatelském řetězci.

 

Biocidní přípravky používejte pouze ke stanovenému účelu

Biocidní přípravky jsou ze své podstaty nebezpečné a mohou poškozovat zdraví lidí a zvířat a způsobovat škody na životním prostředí. Účinné látky jsou schváleny k použití pouze pro určité druhy výrobků. Na označování a balení biocidních přípravků se vztahují zvláštní požadavky, jejichž účelem je zajistit, aby mohly být tyto přípravky bezpečně používány.