REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012) se týká dodávání na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů proti škodlivým organismům, jako jsou škůdci nebo bakterie, a to pomocí působení účinných látek obsažených v biocidním přípravku. Cílem tohoto nařízení je zlepšit fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí.

Nařízení bylo přijato dne 22. května 2012 a je platné od 1. září 2013 s přechodným obdobím pro určitá ustanovení. Ruší směrnici o biocidních přípravcích (BDP, směrnice 98/8/ES).

Společnosti usazené mimo EU nejsou povinnostmi stanovenými v nařízení BPR vázány, ani když své přípravky vyvážejí do Evropské unie. Odpovědnost za plnění požadavků nařízení BPR, jako např. schválení účinných látek nebo povolení biocidních přípravků, v zásadě spočívá na dovozcích usazených v Evropské unii.

Dovozci v EU se mohou obrátit na své vlastní dodavatele usazené mimo EU a požádat je o informace, které budou pravděpodobně potřebovat k tomu, aby splnili své regulační povinnosti. Jako dodavatel usazený mimo EU můžete svým zákazníkům (tj. dovozcům usazeným v Evropské unii) poskytnout další podporu spočívající v poskytnutí dostatečných informací k tomu, aby mohli splnit povinnosti dovozců vyplývající z nařízení BPR. Jako první krok doporučujeme, abyste se seznámili s povinnostmi, které se vás týkají. K nim patří zejména toto:

  • Všechny biocidní přípravky musí být před uvedením na trh povoleny a účinné látky v nich obsažené musí být předem schváleny. Toto pravidlo má však několik výjimek. Například účinné látky, které spadají do programu přezkoumání, a biocidní přípravky obsahující tyto účinné látky mohou být uvedeny na trh, zatímco se čeká na konečné rozhodnutí o jejich schválení. Na trh mohou být uvedeny i dočasně povolené přípravky s novými účinnými látkami, jejichž posouzení dosud není dokončeno.
  • Cílem nařízení BPR je harmonizace trhu na úrovni Unie, zjednodušení postupu schvalování účinných látek a povolování biocidních přípravků a zavedení lhůt pro hodnocení, vypracování stanovisek a rozhodování ve členských státech. Podporuje také omezení zkoušek na zvířatech, neboť zavádí povinné sdílení údajů a vyzývá k používání alternativních zkušebních metod.
  • Stejně jako v předchozí směrnici BPD probíhá schvalování účinných látek na úrovni Unie a následné povolování biocidního přípravku na úrovni členského státu. Platnost povolení může být vzájemným uznáním rozšířena na ostatní členské státy. Nařízení BPR však žadatelům rovněž umožňuje získat nový typ povolení na úrovni Unie (povolení Unie).

 

Schvalování účinných látek

Nové účinné látky

Společnosti musí požádat o schválení účinné látky předložením dokumentace agentuře ECHA. Poté, co agentura ověří platnost žádosti, hodnotící příslušný orgán provede do jednoho roku kontrolu úplnosti a hodnocení.

Stávající účinné látky

Ustanovení nařízení o biocidních přípravcích (BPR) budou platit také pro žádosti podané v rámci programu přezkoumání účinných látek v souladu se směrnicí o biocidních přípravcích (BPD). K 1. lednu 2014 přebírá agentura ECHA tento program od Generálního ředitelství Společné výzkumné středisko Evropské komise.

Látky, které byly na trhu před 14. květnem 2000 a jsou hodnoceny v rámci programu přezkoumání, se označují jako stávající účinné látky.

Další informace naleznete v sekci věnované nařízení o biocidních přípravcích.

 

Povolování biocidních přípravků

Všechny biocidní přípravky musí získat povolení ještě předtím, než mohou být dodány na trh. Společnosti si mohou vybrat mezi několika alternativními postupy v závislosti na svých výrobcích a na počtu zemí, kde je chtějí prodávat.

Další informace naleznete v sekci věnované nařízení o biocidních přípravcích.

 

Technická rovnocennost

Technická rovnocennost představuje podobnost mezi dvěma účinnými látkami z hlediska chemického složení a profilu nebezpečnosti látky.

Při posuzování technické rovnocennosti se porovnává účinná látka s již schválenou látkou (referenční účinnou látkou) s cílem určit, zda jsou rovnocenné.

Další informace naleznete v sekci věnované nařízení o biocidních přípravcích.

 

Schválení dodavatelé

Cílem nařízení BPR je zajistit, aby byly náklady na posouzení účinných látek spravedlivě sdíleny. Na náklady tudíž musí přispět i výrobci a dovozci účinných látek, kteří se neúčastnili programu přezkoumání ani nebyli uvedeni v původní žádosti o schválení účinné látky, kteří však danou účinnou látku uvedli na trh.

Tyto společnosti dostanou na druhou stranu spravedlivou šanci zakoupit si přístup k údajům. K tomuto účelu slouží zásady povinného sdílení údajů.

Další informace naleznete v sekci věnované nařízení o biocidních přípravcích.

 

Ošetřené předměty

Nařízení BPR stanoví pravidla pro používání předmětů, které byly ošetřeny jedním nebo více biocidními přípravky nebo které jeden nebo více takovýchto přípravků záměrně obsahují.

Podle nařízení BPR mohou být předměty ošetřeny pouze biocidními přípravky obsahujícími účinné látky schválené v EU. Tím se liší od směrnice BPD, podle níž mohly být předměty ze třetích zemí ošetřeny látkami, které nebyly schváleny v EU, jako např. dřevo ošetřené arsenem.

Společnosti musí být rovněž připraveny poskytovat spotřebitelům informace o tom, jakému ošetření biocidními přípravky byly prodávané předměty podrobeny. Vyžádá-li si spotřebitel informace o ošetřeném předmětu, musí mu dodavatel tyto informace poskytnout zdarma ve lhůtě 45 dnů.

Další informace naleznete v sekci věnované nařízení o biocidních přípravcích.