Identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy

Látky, které mohou mít závažné a často nezvratné účinky na lidské zdraví a životní prostředí, lze označit za látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Pokud je látka označena jako SVHC, bude přidána na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, tj. na seznam látek podléhajících povolení.

 

Účast v konzultaci

Členské státy Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) mohou na žádost Evropské komise navrhnout, aby byla určitá látka označena za SVHC, a to tak, že vypracují dokumentaci v souladu s požadavky uvedenými v příloze XV nařízení REACH. Zprávy podle přílohy XV naleznete prostřednictvím tlačítka „Podrobnosti“ v tabulce se seznamem navržených látek. Všechny zúčastněné strany se vyzývají k předkládání připomínek k těmto zprávám během konzultace.

 

Předkládání připomínek

Identifikace SVHC vychází z nebezpečných vlastností určité látky. Vítány jsou zejména připomínky, které se týkají:

  • identity látky (tj. názvu / čísla ES / čísla CAS / molekulární struktury látky atd.),
  • vlastností PBT nebo vPvB a vlastností, které vzbuzují stejně závažné obavy.

Návrhy SVHC založené na harmonizované klasifikaci a označeních uvedených v nařízení CLP nelze v procesu identifikace SVHC zpochybnit. Připomínky zpochybňující harmonizovanou klasifikaci a označení proto nebudou v této souvislosti brány v potaz.

Vítány jsou rovněž připomínky a další informace od všech zúčastněných stran, které se týkají použití, objemů pro jednotlivá použití, expozice, alternativ a rizik dané látky. Tyto další informace nebudou použity k potvrzení identifikace SVHC, ale během následného kroku povolovacího postupu, kdy agentuře ECHA pomohou rozhodnout, zda by látka měla být doporučena k zařazení na seznam látek podléhajících povolení. Hlavním zdrojem informací pro doporučení k přeřazení látek ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV na seznam látek podléhajících povolení je však registrační dokumentace.

Členský stát, který návrh SVHC předložil, nebo agentura ECHA odpoví na každou obdrženou připomínku. Připomínky s významem pro identifikaci látky jako SVHC budou zaslány Výboru členských států (MSC). Ten posoudí, zda by látka měla být označena jako SVHC, či nikoli.

 

Důvěrnost údajů

Předložené připomínky se obvykle považují za nedůvěrné a budou zpřístupněny na webových stránkách agentury ECHA. Existuje však i možnost připojit formou přílohy důvěrné podrobnosti. V takovém případě musí předkládající osoba/strana uvést zdůvodnění, v němž vysvětlí, proč je daná informace pokládána za důvěrnou. Takovéto důvěrné informace budou použity pouze agenturou ECHA včetně jejích výborů, příslušnými orgány navrhujícího členského státu a Evropskou komisí.

Agentura ECHA by ocenila, kdyby zúčastněné strany mohly své připomínky předkládat pokud možno v angličtině. Upozorňujeme, že sami nesete odpovědnost za zajištění toho, aby veřejná verze připomínek neobsahovala důvěrné informace (včetně názvu vaší organizace / názvů přiložených souborů atd.). Ve své připomínce prosím uveďte číslo strany zprávy podle přílohy XV (např. „str. 12 závěru ve věci…“). Připomínky obdržené po uplynutí stanovené lhůty nebudou brány v potaz.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.