Identifikace látky

Identifikace látky je proces, v jehož rámci je stanovována identita látky.

Přesná identifikace látky je nezbytným předpokladem u většiny postupů podle nařízení REACH, CLP a BPR. Umožňuje zejména efektivní a správnou přípravu společných registrací podle nařízení REACH a zajišťuje, že údaje ze zkoušek jsou vhodné pro látku registrovanou podle nařízení REACH. To vede ke spolehlivému hodnocení nebezpečnosti a rizik registrované látky.

Správná identifikace látky rovněž umožní:

  • sdílení informací s cílem zabránit zbytečným zkouškám na zvířatech a zbytečně vynaloženým nákladům,
  • používání údajů ze zkoušek od různých společností a analogický přístup v rámci skupiny látek,
  • vyhodnocení, zda je látka uvedena na seznamu látek podléhajících povolení či na seznamu látek podléhajících omezením nebo zda má harmonizovanou klasifikaci a označení.

Identitu látky lze obvykle popsat pomocí:

  • chemického názvu, například benzen,
  • čísla, například číslo ES 200-753-7, a
  • chemického složení, například > 99 % benzenu a < 1 % toluenu.  Složení je určováno chemickou analýzou.  

Regulační postupy, v nichž identifikace látky hraje klíčovou úlohu:

 

Dotaz podle nařízení REACH

Společnosti plánující registraci nezavedené látky nebo zavedené látky, kterou předběžně nezaregistrovaly, jsou povinny se agentury ECHA dotázat, zda již pro danou látku byla předložena registrace.

Přesná identifikace látky v rámci postupu dotazování je důležitá k zajištění toho, aby se společnosti, které plánují registraci nebo již tutéž látku registrovaly, náležitě zkontaktovaly. Tímto způsobem se zajistí správné sdílení údajů. 

 

Registrace podle nařízení REACH

Registrace je založena na principu „jedna látka, jedna registrace“. To znamená, že výrobci a dovozci stejné látky mají povinnost předložit svou registraci společně.

Přesná identifikace látky během postupu registrace je zapotřebí k zajištění toho, aby žadatelé o registraci stejné látky náleželi do stejné společné registrace. Stanovuje také rozsah společné registrace, jelikož usnadňuje vytvoření profilu identity látky a oznámení rozmezí složení.

 

Výjimka pro PPORD

Látky určené k použití pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) mohou být osvobozeny od povinnosti registrace na dobu pěti let. Společnosti, které chtějí využít této výjimky, musí předložit agentuře ECHA oznámení o PPORD.

Přesná identifikace látky je v rámci udělování výjimky pro PPORD důležitá například k porozumění tomu, na co se má výjimka vztahovat.

 

Hodnocení podle nařízení REACH

Agentura ECHA a členské státy vyhodnotí informace předložené společnostmi s cílem přezkoumat kvalitu registračních dokumentací a návrhů zkoušek. Kromě toho je cílem hodnocení vyjasnit, zda daná látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Přesná identifikace látky je pro postup hodnocení důležitá, neboť umožňuje agentuře ECHA a členským státům určit, zda každá registrace zahrnuje pouze jednu látku a zda jsou údaje ze zkoušek pro danou látku vhodné. Profil identity látky a oznámení rozmezí složení zajišťují transparentnost, co se týče relevance údajů ze zkoušek.

 

Řízení rizik podle nařízení REACH a CLP

Společnosti by měly určit, zda je jejich látka uvedena na seznamu látek podléhajících povolení či na seznamu látek podléhajících omezením nebo zda má harmonizovanou klasifikaci a označení. Přesné hodnocení lze provést pouze za předpokladu, že je látka správně identifikována.

 

Biocidy

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů proti škodlivým organismům, jako jsou škůdci nebo bakterie, a to pomocí působení účinných látek obsažených v biocidním přípravku.

Přesná identifikace biocidní látky zajistí, že údaje ze zkoušek jsou vhodné pro danou látku a že jsou správně sdíleny. To vede ke spolehlivému hodnocení nebezpečnosti a rizik biocidní látky.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)