Osvobození pro výzkum a vývoj

Podle nařízení REACH není povinné registrovat látky v množstvích menších než jedna tuna za rok.

S cílem dále podporovat inovace jsou z povolování a omezování vyňaty rovněž látky používané při vědeckém výzkumu a vývoji v množstvích nepřesahujících jednu tunu za rok.

Z povinnosti registrace mohou být na dobu až pěti let vyňaty také látky v množstvích větších než jedna tuna za rok, které jsou používány při výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy (PPORD). Pro využití této výjimky je nutné předložit agentuře ECHA oznámení PPORD.

V oznámení PPORD musí společnosti uvést:

  • informace o identitě látky,
  • její klasifikaci,
  • informace související s programem PPORD a
  • množství látky, jehož výroba či dovoz se během pětiletého období platnosti výjimky předpokládají.

Agentura ECHA oznámení PPORD posoudí a pro udělení výjimky pro PPORD může stanovit podmínky. Výrobce či dovozce je povinen uložené podmínky splnit a musí informovat relevantní zákazníky, kteří se na PPORD podílejí.

Jestliže látka používaná při výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy podléhá omezení nebo povolení, způsob, jak je třeba požádat o výjimku pro PPORD, určí příslušná rozhodnutí. Ta rovněž vymezí maximální množství látky, pro něž lze výjimku pro PPORD využít.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)