Zveřejnění informací z dokumentace

Agentura ECHA zveřejňuje informace obsažené v registračních dokumentacích na svých webových stránkách. Ty jsou poté volně dostupné všem evropským občanům, aby se mohli informovat o jakýchkoli potenciálních rizicích chemických látek, které používají.

Mezi zveřejňované informace patří identita látky, výsledky studií týkajících se jejích vnitřních vlastností a profilu nebezpečnosti, úrovní, od níž se neočekávají žádné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, klasifikace a označení a pokyny k bezpečnému používání látky.

Pokud není požádáno o zachování důvěrnosti, agentura ECHA zveřejní rovněž stupeň čistoty látky nezbytný ke klasifikaci a označení, celkové množstevní rozmezí, (podrobné) souhrny studií, informace z bezpečnostního listu a obchodní název.

Za určitých okolností lze požádat o zachování důvěrnosti názvu IUPAC. V takovém případě musí žadatel o registraci uvést veřejný název, který může agentura ECHA používat pro účely šíření informací.

Před předložením svojí registrační dokumentace mají žadatelé o registraci příležitost požádat, aby určité údaje zůstaly důvěrné, a zkontrolovat si, které informace budou přístupné veřejnosti. Žádost o zachování důvěrnosti se vztahuje pouze na omezený soubor údajů a vyžaduje odůvodnění, které agentura ECHA zhodnotí. Pokud agentura ECHA požadavek či požadavky na zachování důvěrnosti zamítne, žadatel o registraci může v rámci stanovené lhůty agenturu požádat, aby dané rozhodnutí o zamítnutí přezkoumala. 

Praktické rady ohledně toho, jaké informace z registrační dokumentace mohou být zveřejněny na webových stránkách agentury ECHA, jak žádat o zachování důvěrnosti určitých údajů a jak odvodit veřejný název, naleznete v příručce „Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH“. Před předložením dokumentace si žadatelé o registraci také mohou pomocí zásuvného modulu nástroje IUCLID pro zobrazení přehledu zveřejňovaných informací ověřit, jaké údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách agentury ECHA.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)