Registrace

Společnosti jsou odpovědné za shromáždění informací o vlastnostech a použití látek, které vyrábějí nebo dovážejí v množství větším než jedna tuna ročně. Rovněž musí posoudit nebezpečnost a potenciální rizika, která látka představuje.

Tyto informace se sdělují agentuře ECHA prostřednictvím registrační dokumentace obsahující informace o nebezpečnosti a, je-li to nutné, posouzení rizik, která může použití látky představovat, a jak by se měla tato rizika kontrolovat.

Registrace se týká látek samotných, látek ve směsích a určitých případů látek v předmětech. Chemické látky, které jsou již regulovány jinými právními předpisy, například léčivé přípravky nebo radioaktivní látky, jsou z požadavků nařízení REACH částečně či zcela vyňaty.

Registrace je založena na principu „jedna látka, jedna registrace“. To znamená, že výrobci a dovozci stejné látky musí předložit svou registraci společně. Předložené analytické a spektrální informace by měly být konzistentní a dostačující k potvrzení identity látky.

Za registraci látky se obvykle účtuje poplatek.

 

Látky určené k registraci
 
Potenciální výrobci a dovozci látek musí agentuře ECHA předložit dotaz a registrovat látku dříve, než ji mohou vyrábět nebo dovážet.
 
Všechny látky oznámené v rámci směrnice o nebezpečných látkách (rovněž nazývané NONS) se považují za registrované podle nařízení REACH a agentura ECHA přidělila všem oznámením registrační čísla. Vlastníci oznámení mohou agenturu ECHA požádat o registrační čísla.

 

Kdo musí provést registraci?

Registraci musíte provést, pokud jste:

  • EU výrobce dovozce látek samotných nebo ve směsi,
  • EU výrobce nebo dovozce předmětů splňujících kritéria vysvětlená v Pokynech ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech,
  • „výhradní zástupce“ usazený v EU a určený výrobcem, formulátorem nebo výrobcem předmětu usazeným mimo EU, aby plnil registrační povinnosti dovozců.

 

 

související odkazy

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)