Přezkoumání návrhů zkoušek

Žadatelé o registraci, kteří zamýšlejí provést novou zkoušku uvedenou v přílohách IX a X nařízení REACH, musí předložit její návrh. Agentura ECHA přezkoumává (v souladu s článkem 40 nařízení REACH) všechny návrhy zkoušek předložené žadateli o registraci a zajišťuje, aby se každý návrh zkoušky zaměřoval na skutečně potřebné informace a zamezilo se zbytečným zkouškám, zejména pokud zahrnují obratlovce.

Nepřípustné návrhy zkoušek

Existuje několik důvodů pro uzavření přezkoumání návrhu zkoušek před postoupením záležitosti příslušným orgánům členských států. Patří k nim zastavení výroby nebo dovozu žadatelem o registraci, stažení návrhu zkoušek a nepřípustnost.

Nepřípustné návrhy zkoušek jsou takové, u kterých nařízení REACH nepředpokládá přezkoumání návrhů zkoušek. Jedná se o tyto případy:

  1. návrh se zabývá sledovanými vlastnostmi uvedenými v přílohách VII a VIII;
  2. zkoušky již probíhají nebo byly dokončeny;
  3. místo výsledků zkoušek byl předložen návrh zkoušek v reakci na předchozí rozhodnutí příslušného orgánu členského státu v souladu s čl. 16 odst. 1 nebo 2 směrnice o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek (viz také článek 135 nařízení REACH); 
  4. návrh zkoušky je zahrnut na základě rozhodnutí agentury ECHA o kontrole souladu nebo hodnocení látky.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)