Postup hodnocení

Webový obsah - zobrazení

Cílem nařízení REACH je chránit lidské zdraví a životní prostředí. Proces hodnocení, který toto nařízení zavádí, zajišťuje, aby byl k dispozici dostatek dostupných informací o chemických látkách uváděných na trh EU a aby průmyslové subjekty plnily právní požadavky.

Hodnocení se týká dvou oblastí:

  • Hodnocení dokumentací: Agentura ECHA ověřuje, zda registrační dokumentace obsahují informace o chemických látkách požadované právními předpisy.
  • Hodnocení látek: Členské státy hodnotí látky na základě konkrétních identifikovaných obav.

V návaznosti na toto hodnocení mohou být žadatelé o registraci vyzváni, aby předložili nebo získali další informace o dané látce.

Posunout dolů

Postup hodnocení má tři fáze:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)