Kontroly souladu

Agentura ECHA může v souladu s článkem 41 nařízení REACH kdykoli přezkoumat jakoukoli registrační dokumentaci, aby ověřila, zda jsou informace, které žadatelé o registraci předložili, v souladu s právními požadavky. Právní požadavky (standardní požadavky na informace) jsou kumulativní a závisí na množstevním rozmezí.

 

Množství za rok (v tunách)
(vyráběno/dováženo)
Standardní informace požadované podle nařízení REACH
1 až < 10 Příloha VII
10 až < 100 Přílohy VII–VIII
100 až < 1000 Přílohy VII–IX
1000 nebo větším Přílohy VII–X
 

Poté co je ověřena identita látky, kontroly souladu vyhodnocují informace v dokumentaci, včetně zprávy o chemické bezpečnosti nebo konkrétní části dokumentace, například informace týkající se ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí.

Výběr dokumentací pro kontrolu souladu je buď náhodný, nebo cílený (vycházející z obav).

Výběr založený na obavách umožňuje agentuře ECHA zaměřit se na ty sledované vlastnosti, které jsou důležité pro bezpečné používání látek.

Kontrola souladu se zaměřuje na osm klíčových sledovaných vlastností: genotoxicitu, toxicitu po opakovaných dávkách, prenatální vývojovou toxicitu, toxicitu pro reprodukci, karcinogenitu, chronickou toxicitu pro vodní prostředí, biologický rozklad a bioakumulaci. Tyto sledované vlastnosti jsou klíčové pro identifikaci látek vzbuzujících obavy.

Aby agentura ECHA zajistila, že provede kontrolu souladu u nejaktuálnějších informací v registrační dokumentaci, žádá žadatele o registraci, aby aktivně přezkoumávali své příslušné registrační dokumentace a aktualizovali je novými a/nebo relevantními informacemi, jako jsou nové informace o nebezpečnosti, změny v použití a expozici, aktualizace zprávy o chemické bezpečnosti, změny klasifikace nebo změny vyráběných či dovážených množství, včetně zastavení výroby nebo dovozu.

Žadatelé o registraci mohou obdržet více rozhodnutí týkajících se kontroly souladu, v nichž jsou požadovány doplňující informace ke stejné dokumentaci, pokud není dokumentace v souladu s více než jedním požadavkem na informace.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)