Účastníci

 

Hlavními účastníky postupu hodnocení jsou tyto subjekty:

Žadatelé o registraci

Jako žadatel o registraci může vystupovat fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP), která vyrábí nebo do EHP dováží látku v množství jedné tuny nebo větším za rok, nebo která byla jmenována výhradním zástupcem dle článku 8 nařízení REACH.

Úloha: Nařízení REACH požaduje, aby žadatelé o registraci poskytli informace o podstatných vlastnostech látky a prokázali, že jejich látka je používána bezpečně. Informace požadované u jednotlivých látek závisejí na vyráběném nebo dováženém množství. Čím větší je množství, tím více informací je třeba předložit. Podání obsahuje technickou dokumentaci a u látek vyráběných nebo dovážených v množství 10 tun nebo větším za rok i zprávu o chemické bezpečnosti.

Třetí strany

Třetí strany jsou občané, organizace, akademičtí pracovníci, společnosti nebo orgány jiné než žadatel o registraci.

Úloha: Třetí strany mohou poskytovat informace o návrzích zkoušek na obratlovcích.

ECHA

Sekretariát
Sekretariát agentury ECHA jsou všichni zaměstnanci, kteří vykonávají práci v oblasti registrací a hodnocení, jakož i přípravy pokynů, údržby databází a poskytování informací. Sekretariát agentury ECHA zajišťuje rovněž harmonizovaný přístup a koordinuje práci prováděnou příslušnými orgány členských států.
Úloha: Sekretariát agentury ECHA podporuje výbory a fórum tím, že jim účinně a transparentně poskytuje nejlepší možné vědecké, technické a regulatorní služby.
Výbor členských států (MSC)
Výbor členských států je výbor, do kterého každý členský stát jmenuje jednoho člena na obnovitelné funkční období tří let.
Úloha: Výbor členských států usiluje o dosažení jednomyslné dohody o návrzích rozhodnutí o hodnocení. Výbor členských států tyto návrhy rozhodnutí projednává a schvaluje na svých zasedáních, dohody může případně dosáhnout i písemným postupem.

Členské státy

Jako členské státy vystupují zástupci příslušných orgánů členských států, které jmenují ministerstva jednotlivých členských států Evropské unie.

Úloha: Členské státy se mohou vyjadřovat k návrhům rozhodnutí agentury ECHA a navrhovat jejich změny.

Mohou také navrhovat látky pro postup hodnocení.

Evropská komise

Evropská komise je výkonným orgánem Evropské unie a prosazuje její obecný zájem.

Úloha: Všechna rozhodnutí agentury ECHA musí mít jednomyslnou podporu členských států. Pokud nelze dosáhnout jednomyslné dohody, musí Evropská komise připravit návrh rozhodnutí, které se přijme přezkumným postupem (podle článku 5 a čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení č. 182/2011).

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)