Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Následní uživatelé

Následní uživatelé

kdo je následný uživatel?

Následnými uživateli jsou uživatelé chemických látek podle nařízení REACH a nařízení CLP. Jde o společnosti nebo jednotlivce:

  • v Evropské unii / Evropském hospodářském prostoru,
  • kteří používají látku samotnou nebo ve směsi
  • při své průmyslové nebo pracovní činnosti.

 

Jsou to například:

  • Formulátoři: vyrábějí směsi, které jsou obvykle dodávány dalším účastníkům v dodavatelském řetězci. Jde například o barvy, lepidla a čisticí prostředky.
  • Koneční uživatelé: používají chemické látky nebo směsi, ale nedodávají je dalším účastníkům v dodavatelském řetězci. Jedná se například o uživatele lepidel, přípravků k povrchové úpravě a inkoustů, maziv, čisticích prostředků, rozpouštědel a chemických činidel, jako jsou bělidla. Patří k nim také výrobci předmětů.
  • Výrobci předmětů: zapracovávají látky nebo směsi do materiálů nebo na jejich povrch za účelem výroby určitého předmětu. Příkladem předmětů jsou textilie, průmyslové vybavení, domácí spotřebiče a vozidla (díly i hotové výrobky).
  • Plnírny: přemisťují látky nebo směsi z jednoho zásobníku do jiného, obvykle v rámci změny balení nebo značky.
  • Zpětní dovozci: dovážejí samotnou nebo ve směsi obsaženou látku, která byla původně vyrobena v EU a někdo ji zaregistroval v rámci téhož dodavatelského řetězce.
  • Dovozci s ƒ„výhradním zástupcem": dovozci jsou následnými uživateli, jestliže jejich dodavatel ze třetí země jmenoval „výhradního zástupce", aby jednal jako žadatel o registraci usazený ve Společenství.

Distributoři, kteří chemickou látku pouze skladují a distribuují, nejsou následnými uživateli. Mají však povinnosti týkající se informačního toku v dodavatelském řetězci. Jestliže však s chemickou látkou přicházejí do styku například tak, že ji přemisťují nebo zřeďují, pak následnými uživateli jsou. Spotřebitelé používající chemické látky nejsou následnými uživateli. 

 

Terminologie týkající se následných uživatelů

Následní uživatelé pracují na řadě různých míst a v mnoha různých prostředích. Pro popis jejich pracovního prostředí se používají specifické výrazy. Pokud k použití dochází v továrně nebo jiném průmyslovém zařízení, označuje se jako „použití v průmyslových zařízeních". Dochází-li k následnému použití mimo průmyslová zařízení (například na staveništích, v kancelářských budovách nebo řemeslných dílnách), používá se výraz „široké použití profesionálními pracovníky".
 
Postupy řízení hygieny prostředí a bezpečnosti u konečných uživatelů se označují termíny „pokročilé" a „základní". Pokročilé postupy jsou spojeny se školením pracovníků, náležitými pracovními pokyny, dohledem a pravidelným úklidem a údržbou. Pro pokročilé postupy řízení hygieny prostředí a bezpečnosti se používá také výraz „průmyslové podmínky" a pro základní postupy výraz „profesionální podmínky".
 
Například místu pro nástřik nátěru na automobily ve specializované autodílně odpovídá výraz „široké použití profesionálními pracovníky". Pokud je řízení hygieny prostředí a bezpečnosti na vysoké úrovni, hovoří se o „pokročilých" postupech nebo „průmyslových podmínkách".

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1