Oznamování látek obsažených v předmětech

Výrobci a dovozci musí agentuře ECHA podat oznámení o látkách, které jsou uvedeny na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV a které jsou obsaženy v předmětech, jež vyrábí či dováží, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

  • látka je v daných předmětech přítomna v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních,
  • látka je v daných předmětech přítomna v celkovém množství větším než 1 tuna za rok.

Společnosti musí oznámení podat nejpozději šest měsíců po zařazení dané látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV.

Výjimky

Podání oznámení se nepožaduje v těchto dvou případech:

  • Výrobce nebo dovozce předmětu může vyloučit expozici člověka a životního prostředí dané látce za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití předmětu, včetně jeho odstranění. V těchto případech poskytne výrobce nebo dovozce příjemci předmětu náležité pokyny.
  • Výrobce nebo dovozce již látku v EU pro toto použití zaregistroval.

Odkaz na právní předpis:

čl. 7 odst. 2 (nařízení REACH)

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)