Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení

Doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení

Agentura ECHA pravidelně posuzuje látky uvedené na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV s cílem určit, které z nich by měly být přednostně zařazeny na seznam látek podléhajících povolení. Stanovení priority je založeno na informacích o podstatných vlastnostech, širokém použití nebo vysokém objemu, který spadá do rozsahu požadavku povolení. Agentura ECHA zahájí v rámci tohoto postupu tříměsíční konzultaci.

Návrh doporučení zahrnuje mimo jiné tyto informace:

  • datum zániku, od kterého je uvedení látky na trh a její použití zakázáno, dokud není uděleno povolení, nebo dokud není použití osvobozeno od požadavku povolení,
  • nejzazší datum podání žádosti, do kterého musí být žádosti obdrženy, chce-li žadatel pokračovat v uvádění látky na trh nebo jejím používání po datu zániku,
  • případná období přezkumu pro určitá použití,
  • případná použití osvobozená od požadavku povolení.

Výbor členských států vypracuje své stanovisko k návrhu doporučení, přičemž zohlední připomínky obdržené během konzultace.

Stanovisko výboru a připomínky obdržené během konzultace pomohou agentuře ECHA dokončit její doporučení. Doporučení agentury ECHA je předloženo Evropské komisi, která přijme rozhodnutí o látkách, které budou zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Výjimky

Existují určité obecné výjimky z požadavku povolení. Kromě těchto obecných výjimek může agentura ECHA navrhnout specifické výjimky týkající se látky a jejího použití, pokud již existují zvláštní právní předpisy EU, které stanoví minimální požadavky pro řádnou kontrolu rizik v zájmu ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí.

Tyto výjimky jsou podrobně uvedeny v doporučení, které agentura ECHA předloží Komisi.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1