Porozumění nařízení o předchozím souhlasu (PIC)

Nařízení o předchozím souhlasu (PIC, nařízení (EU) 649/2012) upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti společnostem, které chtějí vyvážet tyto chemické látky do zemí vně EU. Jeho cílem je podporovat sdílenou odpovědnost a spolupráci v mezinárodním obchodu s nebezpečnými chemickými látkami a chránit lidské zdraví a životní prostředí na základě poskytování informací rozvojovým zemím o tom, jak bezpečně skladovat dopravovat, používat a likvidovat nebezpečné chemické látky.

Toto nařízení provádí v Evropské unii Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.

Nařízení PIC se vztahuje na zakázané nebo přísně omezené chemické látky uvedené v příloze I, která zahrnuje průmyslové chemické látky, pesticidy a biocidy, například benzen, chloroform, atrazin a permethrin. Vývoz těchto chemických látek podléhá dvěma typům požadavků: oznámení vývozu a výslovnému souhlasu.

Nařízení PIC se vztahuje také na chemické látky, jejichž vývoz je zakázán (seznam těchto látek je uveden v příloze V), a na všechny vyvážené chemické látky v souvislosti s jejich balením a označováním, které musí splňovat příslušné právní předpisy EU.

Chemické látky, které jsou obsaženy v léčivých přípravcích, radioaktivních materiálech, odpadech, chemických zbraních, potravinách a potravinářských přídatných látkách, krmivech, geneticky modifikovaných organismech a léčivech (s výjimkou dezinfekčních prostředků, insekticidních látek a antiparazitik), jsou regulovány jinými právními předpisy EU, a nepatří tedy do působnosti nařízení PIC.

Nařízení se dále nevztahuje na chemické látky, které jsou vyváženy nebo dováženy za účelem výzkumu nebo analýzy za předpokladu, že je nepravděpodobné, že by jejich množství mělo negativní dopad na lidské zdraví nebo životní prostředí a že toto množství od každého vývozce do každé dovážející země nepřekročí deset kilogramů za kalendářní rok.

Datem počátku použitelnosti nařízení PIC je 1. březen 2014. Od tohoto data je agentura ECHA odpovědná za administrativní a technické úkoly týkající se nového nařízení. Hlavním úkolem agentury je zpracovávat oznámení vývozu a zasílat je dovážejícím zemím vně EU a udržovat databázi oznámení a výslovných souhlasů udělených dovážejícími zeměmi. 
 
Agentura ECHA také poskytuje pomoc a technické a vědecké pokyny průmyslu, určeným vnitrostátním orgánům z EU i ze třetích zemí a Evropské komisi.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)