Příprava návrhu na omezení

Omezení může navrhnout některý členský stát nebo na žádost Evropské komise agentura ECHA, pokud shledají, že je třeba se zabývat na úrovni EU rizikem plynoucím z výroby nebo používání nějaké látky nebo jejího uvádění na trh (včetně dovozu). Agentura ECHA může rovněž navrhnout omezení u předmětů, které obsahují látky, které jsou uvedeny na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV).

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)