Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Pokrok v rámci hodnocení

Podle článku 54 nařízení REACH je agentura ECHA povinna podat každý rok do 28. února zprávu o pokroku dosaženém v oblasti hodnocení dokumentací a látek. Součástí zpráv je kvantitativní popis získaných výsledků. Popis jejich dopadu a odkazy na integrovanou regulační strategii agentury ECHA bude zařazen do zprávy o provádění strategie, která má být zveřejněna v dubnu.

Celkový pokrok v letech 2009–2018

Od roku 2009 agentura ECHA vydala ve třech postupech hodnocení, tj. při kontrole souladu, přezkoumání návrhů zkoušek a hodnocení látek, 2 271 rozhodnutí zahrnujících 5 669 žádostí o informace.

Postup hodnocení Přijatá rozhodnutí Žádosti o informace Žádosti o informace podle oblasti
      Příloha I
(včetně CSR, RSS, PBT)
Příloha VI 
(včetně SID, K&O)
Fyzikálně-chemický Životní prostředí Lidské zdraví
Kontrola souladu 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Přezkoumání návrhů zkoušek 936 1 836 N/A N/A 139 564 1 133
Hodnocení látek* 142 613 254 21 36 106 184
CELKEM 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

CSR: zpráva o chemické bezpečnosti; RSS: podrobný souhrn studie; PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxický; SID: identifikace látky; K&O: klasifikace a označení * Postup hodnocení látek začal v roce 2012.

Categories Display


Route: .live2