Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
α-bromo-o-fluorotoluene
207-169-1 446-48-0
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Reaction mass of 4-(9-amino-1,4-dioxo-2,4-dihydro-1H-benzo[f]heteropolycycle-3-yl)-N-[3-(dimethylamino)propyl]benzensulfonamide and 4,4'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydroheteropolycycle-1,4-diyl)bis{N-[3-(dimethylamino)propyl]benzenesulfonamide}
473-450-2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-ol
228-168-2 6153-05-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05 GHS06
REACH registration C&L View details
Trisodium 7-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
270-027-2 68400-38-4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Formaldehyde, polymer with 2-methyloxirane, oxirane and phenol
607-563-7 25134-86-5
Aquatic Chronic 3
GHS09
Notified C&L View details
Acetonyl acetate
209-746-3 592-20-1
Not Classified
Notified C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxohexadecyl)-[?]-hydroxy-
618-403-0 9004-94-8
Not Classified
Notified C&L View details
1-[7-(dimethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1H-pyrrole-2,5-dione
259-499-0 55145-14-7
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
225-213-8 4722-68-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates
614-840-6 68952-15-8
Not Classified
Notified C&L View details
2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]henicosan-21-one hydrochloride
277-620-5 73833-37-1
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-cyclohexylpropan-1-ol
226-632-9 5442-00-2
Not Classified
Notified C&L View details
3-aminobutyric acid
208-783-2 541-48-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl (phenylsulphonyl)acetate
231-516-6 7605-30-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-m-phenylenediamine
2,6-toluenediamine
612-111-00-7
212-513-9 823-40-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
1,3-dioxolane-2-propan-1-ol
286-766-9 85391-14-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Propylene carbonate, oligomeric reaction products with 2-methylpentane-1,5-diamine
500-307-4 119499-55-7
Notified C&L View details
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid methyl ester
609-664-1 393-85-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
cyclohexanone
606-010-00-7
203-631-1 108-94-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Montan wax, ester with methylated hexamethylolmelamine
297-870-9 93763-50-9
Not Classified
Notified C&L View details
Hydrocarbons, C5-7, C6-rich, ethylene manuf. by-products
294-557-9 91723-50-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
STOT SE 3
Repr. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Leptospermum scoparium branch/leaf oil
434-370-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N,N-bis(1-methylethyl)formamide
220-284-1 2700-30-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
608-038-00-5
422-580-8 75490-39-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-Methyl-1H-pyrazol-4-boronic acid, pinacol ester
616-293-9 761446-44-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C8-18
292-769-6 90990-08-2
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
6-propyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
227-737-2 5962-23-2
Not Classified
Notified C&L View details
diuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
006-015-00-9
206-354-4 330-54-1
Acute Tox. 4
Carc. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Iron selenide
215-177-1 1310-32-3
GHS06
Notified C&L View details
Thixatrol SR
603-123-3 126162-16-1
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-(methylthio)propyl butyrate
240-680-8 16630-60-7
Not Classified
Notified C&L View details
(±)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
603-169-00-4
415-550-0 109887-53-8
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Barium strontium niobate
253-383-3 37185-09-4
GHS07
Notified C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[2-(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)vinyl]-3H-indolium chloride
225-097-9 4657-00-5
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Dibenzyltoluene
248-097-0 26898-17-9
Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 4
GHS08
Notified C&L View details
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off
Refinery gas
[A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-158-00-8
272-874-3 68919-02-8
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium hydrogen sulphate
281-429-2 83949-69-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diethyl cinnamylidenemalonate
246-899-5 25364-76-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
6-chloro-1,3-dimethyluracil
230-205-2 6972-27-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
216-047-7 1483-54-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Oils, fish, bisulfited, ammonium salts
272-500-9 68855-96-9
Not Classified
Notified C&L View details
3-methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
279-593-5 80866-88-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Clove leaf oil
616-969-3 8015-97-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Notified C&L View details
2-Imidazolidinone, 4,5-dimethoxy-1,3-bis(methoxymethyl)-
617-698-3 85306-00-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4'-butoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
258-123-2 52709-87-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-methylpropyl ester, sulfated, sodium salts
294-020-9 91672-16-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Gadolinium trihydroxide
240-516-5 16469-18-4
Not Classified
Notified C&L View details
Alpha-chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
262-249-3 60468-54-4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol
236-547-9 13429-07-7
Notified C&L View details
4-CHLORO-3-METHYLBENZOIC ACID
616-415-0 7697-29-2
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1