Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

The C&L Inventory portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new per-substance separation into harmonised C&L, Seveso directive data, and notified C&L will be made available for searching and in the Infocards as soon as possible thereafter.

Please be aware that it may take a day or so to have everything fully in place, and in the meantime search results using this criteria may be incomplete.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 14 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Methyl (R)-2-chloropropionate
278-658-5 77287-29-7
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Methyl D-glucoside
246-894-8 25360-07-0
Not Classified
Notified C&L View details
17β-hydroxyandrost-4-en-3-one 3-phenylpropionate
215-014-4 1255-49-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Benzenethiol
203-635-3 108-98-5
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 1
Repr. 2
STOT SE 3
STOT SE 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
4-(p-tolyloxy)aniline
255-298-7 41295-20-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium
225-141-7 4685-14-7
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 1
STOT SE 3
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
N,N′-methylenedimorpholine
N,N′-methylenebismorpholine
[formaldehyde released from N,N′-methylenebismorpholine]
[MBM]
607-721-00-5
227-062-3 5625-90-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 2
GHS05 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
(±)-[2-hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropylammonium chloride
222-501-5 3506-09-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Poly[oxy(dimethylsilylene)],alpha-[[3-(2-hydroxyethoxy)propyl]dimethylsilyl]-w-[[[3-(2-hydroxyethoxy)propyl]dimethylsilyl]oxy]-
605-054-4 156327-07-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Chloromethylphenylsilane
216-633-2 1631-82-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
4-ethoxyphenyl trans-4-propylcyclohexanecarboxylate
266-744-5 67589-39-3
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
SILOXANES AND SILICONES, ETHYL METHYL, METHYL-2-PHENYLPROPYL
614-228-9 68037-77-4
Not Classified
Notified C&L View details
Isopropyl 2-ethylhexanoate
266-549-5 67024-46-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
cinmethylin (ISO)
exo-(±)-1-methyl-2-(2-methylbenzyloxy)-4-isopropyl-7-oxabicyclo(2.2.1)heptane
603-093-00-1
402-410-9 87818-31-3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
N-(dimethylsilyl)-1,1-dimethylsilylamine
240-072-2 15933-59-2
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 2(or 4)-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-, sulfurized
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53246.
215-453-1 1327-01-1
Not Classified
Notified C&L View details
N,N-dimethylformamide
dimethyl formamide
616-001-00-X
200-679-5 68-12-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Repr. 1B
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
4-(DIMETHYLAMINO)-2-BUTENOIC ACID HYDROCHLORIDE
619-362-1 98548-81-3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-[(4-nitrophenyl)azo]pyrocatechol
212-676-6 843-33-4
GHS07
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with ethanolamine and triethanolamine
270-982-5 68512-53-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
(2E,4E)-hepta-2,4-dien-1-ol
251-535-3 33467-79-7
GHS07
Notified C&L View details
Storax (balsam), American, sapond.
295-226-1 91845-51-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
(Z)-hept-4-en-1-ol
228-238-2 6191-71-5
Not Classified
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and diethylenetriamine, acetates (salts)
291-702-8 90459-58-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Notified C&L View details
Tetraaluminium zirconium tetrachloride dodecahydroxide
308-573-1 98106-52-6
Not Classified
Notified C&L View details
Lithium ethylenediamide
241-167-1 17096-24-1
Water-react. 1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
fenpyroximate (ISO)
tert-butyl 4-[({(E)-[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino}oxy)methyl]benzoate
607-713-00-1
603-792-1 134098-61-6
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1B
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Oleic acid, compound with 1-aminopropan-2-ol (1:1)
247-075-8 25525-60-4
Not Classified
Notified C&L View details
Ethanol, 2,2'-oxybis-, polymer with 2-methyloxirane and oxirane
610-559-8 50658-23-6
Not Classified
Notified C&L View details
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
607-435-00-0
416-810-6 111969-64-3
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-Piperidinecarboxylic acid hydrochloride
611-901-9 5984-56-5
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
3-methoxybenzyl alcohol
230-200-5 6971-51-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-(2-aminoethyl)-4-hydroxypyrocatechol hydrochloride
248-837-2 28094-15-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Temephos
222-191-1 3383-96-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
5-hydroxyoctan-4-one
207-830-4 496-77-5
Not Classified
Notified C&L View details
(nitrooxy)zincio nitrate hexahydrate
600-255-3 10196-18-6
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS03 GHS07
Notified C&L View details
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
606-140-00-4
444-860-9 474510-57-1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide
230-258-1 6992-11-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Foots oil (petroleum), carbon-treated
[A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with activated carbon for the removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with activated carbon for the removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
649-211-00-5
308-126-0 97862-76-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-Bromo-5-fluoroaniline
600-091-2 1003-99-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic acid
202-742-2 99-26-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,4-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
233-757-2 10347-54-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
Isopulegyl formate
234-192-4 10588-15-5
Not Classified
Notified C&L View details
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
446-570-8
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
2-(4'-chlorobenzyl)pyridine
224-412-7 4350-41-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Tri-sec-butylborane
214-209-1 1113-78-6
Pyr. Liq. 1
Pyr. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
(±)-4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]pyrocatechol hydrochloride
206-346-0 329-63-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
3(or 4)-(4-methylpenten-3-yl)cyclohex-3-ene-1-methyl acetate
276-650-6 72403-67-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Maprotiline hydrochloride
233-758-8 10347-81-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2,6-diamino-3,5-diethyltoluene
4,6-diethyl-2-methyl-1,3-benzenediamine
612-130-00-0
218-255-3 2095-01-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1