Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
3-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene-2-carbaldehyde
261-182-7 58243-85-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Hydrogen [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
257-791-2 52256-39-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Carbonohydrazide
207-837-2 497-18-7
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Mercaptopurine
200-037-4 50-44-2
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundecane-1,2-diol
303-265-3 94159-84-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
S-4-(mesyloxy)phenyl methyl(thiocarbamate)
614-003-5 66952-49-6
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
2,3- dithiapentane
606-526-2 20333-39-5
Flam. Liq. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3-aminobenzylamine
612-180-00-3
412-230-2 4403-70-7
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-(6-methoxy-2-naphthyl)propan-1-one
220-285-7 2700-47-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium N-phenylsulphanilate
228-165-6 6152-67-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-hexyldecan-1-ol
219-370-1 2425-77-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-tridecylnaphthalen-2-amine
260-127-4 56358-18-0
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Altacet
602-916-1 12304-65-3
Not Classified
Notified C&L View details
Methyl 3-methyl-3-[2-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)vinyl]oxirane-2-carboxylate
267-660-1 67905-40-2
Not Classified
Notified C&L View details
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary absorber off
Refinery gas
[A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.]
A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.
649-159-00-3
272-875-9 68919-03-9
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
Tricyclodecanedimethanol
248-096-5 26896-48-0
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diethyl malate
231-444-5 7554-12-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, hydroxymethyl methoxymethyl derivs.
285-261-0 85049-87-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1-[2-oxo-2-[[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]amino]ethyl]pyridinium chloride
238-501-3 14492-68-3
Not Classified
Notified C&L View details
O-isobutyl ethylthiocarbamate
259-869-1 55860-53-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Carbonic acid disodium salt, monohydrate
619-709-7 5968-11-6
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-methylpropyl (R)-2-hydroxypropanoate
607-268-00-3
407-770-0 61597-96-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Harmonised C&L View details
CP cresol-epichlorohydrin-formaldehyde
609-424-6 37382-79-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Roxarsone
204-453-7 121-19-7
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1'-biphenyl
606-971-2 22287-56-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Naphthacene
202-138-9 92-24-0
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
617-006-00-X
201-279-3 80-43-3
Org. Perox. F
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
Repr. 1B
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
1,3-Dioxane-5-methanol, 5-ethyl-2,2-dimethyl-
606-629-2 20761-68-6
REACH registration C&L View details
2-(triphenylphosphoranylidene)acetophenone
212-727-2 859-65-4
GHS07
Notified C&L View details
Dibutyl 2,2'-dithiodiacetate
245-954-0 23959-95-7
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., reaction products with chloroacetic acid and 2-(dimethylamino)ethanol and N,N-dimethyl-1,3-propanediamine
295-171-3 91845-01-1
Not Classified
Notified C&L View details
Formylcycloheptane
224-279-5 4277-29-6
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol
603-154-00-2
412-300-2 139504-68-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis(ethanethiol)
239-044-2 14970-87-7
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
(2S)-2-(4-(3-Fluorbenzyloxy)-benzylamino)-propanamid, Methan sulfonat
606-485-0 202825-46-5
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Methylenebis[diphenylphosphine]
218-194-2 2071-20-7
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
277-554-7 73612-40-5
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane
500-297-1 109331-54-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
Carc. 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
5,10,15,20-tetraphenyl-21H,23H-porphine
213-025-9 917-23-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
phenylhydrazinium sulphate (2:1)
612-023-00-9
257-622-2 52033-74-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Diammonium hexachloroiridate
241-007-0 16940-92-4
Met. Corr. 1
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Fatty acids, tall-oil, potassium salts
263-136-1 61790-44-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-[(4-nitrophenyl)azo]-N-phenylaniline
219-954-6 2581-69-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl methacrylate
250-718-5 31582-45-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(R)-(-)-butane-1,3-diol
228-532-0 6290-03-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate
208-627-3 536-25-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-isopropyl-1,4-dimethylazulene
207-701-2 489-84-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-carbaldehyde
230-134-7 6953-22-6
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
7,9-dimethylspiro[5.5]undecan-3-one
281-129-1 83863-64-3
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1