Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Příloha III – seznam

Příloha III – seznam

Agentura ECHA sestavila seznam látek, které pravděpodobně splňují kritéria přílohy III nařízení REACH. Cílem je pomoci žadatelům o registraci při stanovení, zda jsou pro jejich látky vyžadovány informace, na které se vztahují snížené minimální požadavky, nebo úplné informace podle přílohy VII.

Seznam byl vypracován za použití veřejně dostupných databází s experimentálními údaji a za použití výsledků modelu (Q)SAR. Údaje týkající se nebezpečných toxikologických nebo ekotoxikologických vlastností společně s informacemi o použití a dalšími důležitými dostupnými informacemi se musí porovnat s kritérii uvedenými v příloze III.

Skutečnost, že látka není uvedena na tomto seznamu nemusí znamenat, že kritéria přílohy III nejsou splněna. Stejně tak pokud je látka uvedena na tomto seznamu, žadatel o registraci může i nadále využít snížených požadavků na informace, je-li to odůvodněno.

Vezměte prosím na vědomí, že seznam neslouží jako nástroj pro klasifikaci, ale poukazuje pouze na látky, které by mohly vzbuzovat obavy. Například, pokud je látka označena jako „Suspected mutagen" (Potenciální mutagen), neznamená to, že ji agentura ECHA považuje za klasifikovaný mutagen. Je třeba zvážit veškeré důkazy, než se dospěje k závěru, že je nutné látku klasifikovat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

p-dodecylphenol

EC / List no.: 203-202-9 CAS no.: 104-43-8
Information source
# Suspected bioaccumulative: EpiSuite data included in the Toolbox contain at least one experimental log Kow value equal to or higher than 4.5 # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.128 mg/L (moderate reliability); EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 2.28 mg/L (moderate reliability); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.0786 mg/L (moderate reliability); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.2507 mg/L (moderate reliability) # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin irritant: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as skin irritant # Suspected skin sensitiser: CAESAR skin sensitisation model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Sensitizer (good reliability) # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler DART scheme v.1.0 gives an alert for toxicity to reproduction;CAESAR developmental toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (good reliability); Developmental/Reproductive Toxicity library (PG) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (moderate reliability)

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2