Pokyny k nařízení REACH

Níže uvedený seznam obsahuje všechny pokyny, které jsou nebo budou dostupné na těchto internetových stránkách. Tyto dokumenty byly vytvořeny za účasti mnoha zainteresovaných stran (průmysl, členské státy a nevládní organizace) v rámci projektů řízených Komisí. Cílem těchto dokumentů je usnadnit provedení nařízení REACH tím, že se popíší osvědčené postupy o tom, jak plnit dané povinnosti.

Některé z těchto dokumentů již byly nebo budou přeloženy do úředních jazyků EU. Překlady jsou k dispozici na této webové stránce: jazyk vyberte z menu v pravém horním rohu.

Pokyny pro registraci

 

Referenční název:
Pokyny pro registraci
Popis:
Tento dokument popisuje kdy a jak registrovat látku podle nařízení REACH.
 

úplný dokument PDF ke stažení ( Aktualizováno 08/2021 )
 
Appendix for nanoforms
úplný dokument PDF ke stažení ( 01/2022 )
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti
Referenční název:
IR&CSA Guidance
Popis:
Předkládané pokyny popisují požadavky na informace podle nařízení REACH s ohledem na vlastnosti látek, jejich expozici, použití a opatření pro řízení rizik v kontextu posuzování chemické bezpečnosti
 
Více informací
Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech

 

Referenční název:
Pokyny pro předměty
Popis:
Tento dokument pomáhá výrobcům a dovozcům předmětů stanovit, zda mají povinnosti podle nařízení REACH, především s ohledem na registraci a oznamování podle článku 7 i ve vztahu ke komunikaci v dodavatelském řetězci předmětu podle článku 33.
 
úplný dokument PDF ke stažení (19/10/2017)
Pokyny v kostce
úplný dokument PDF ke stažení
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny pro sestavování bezpečnostních listůs

 

Referenční název:
Pokyny pro bezpečnostní listy
Popis:
Tyto pokyny poskytují informace o otázkách, které je třeba vzít v úvahu při sestavování bezpečnostního listu, a podrobnosti o požadavcích na informace, které je třeba uvést v jednotlivých částech bezpečnostního listu – a to zejména podrobnosti o změnách vyplývajících z revizí přílohy II nařízení REACH a o přechodných obdobích k provedení těchto změn. Poskytují rovněž obecné informace o tom, pro které látky a směsi je třeba bezpečnostní listy předložit a kdo je předkládá.
 
 
úplný dokument PDF ke stažení (07/04/2021)
Pokyny v kostce
úplný dokument PDF ke stažení
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací

 

Pokyny pro vědecký výzkum a vývoj a výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy

 

Referenční název:
Pokyny pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy
Popis:
Tento dokument popisuje zvláštní ustanovení nařízení REACH pro látky vyráběné, dovážené nebo využívané ve vědeckém výzkumu a vývoji a ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy.
 
 
úplný dokument PDF ke stažení ( Aktualizováno  28/11/2017 )
Stručné pokyny
stáhnout dokument PDF  (21/11/2017)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny pro následné uživatele

 

Referenční název:
Pokyny pro následné uživatele
Popis:
Tento dokument popisuje úlohy a povinnosti následných uživatelů a radí jim, jak se připravit na provedení nařízení REACH.
 
úplný dokument PDF ke stažení ( Aktualizováno 21/10/2014 )
Pokyny v kostce
úplný dokument PDF ke stažení
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro identifikování látek vzbuzujících mimořádné obavy

 

Referenční název:
Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro identifikování látek vzbuzujících mimořádné obavy
Popis:
Tento dokument popisuje, jak mohou orgány (příslušné orgány členských států nebo agentura) připravit dokumentaci podle přílohy XV pro identifikování látek vzbuzujících mimořádné obavy.
 
úplný dokument PDF ke stažení [EN] (12/02/2014)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny k identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP
Referenční název:
Pokyny k identifikaci a pojmenovávání látek
Popis:
Tento dokument popisuje, jak identifikovat a pojmenovat látku podle nařízení REACH a CLP. Je součástí souboru pokynů, jejichž cílem je pomoci všem zúčastněným stranám při plnění povinností vyplývajících z nařízení REACH a CLP.
úplný dokument PDF ke stažení (01/06/2017)
Pokyny v kostce
úplný dokument PDF ke stažení
Appendix for nanoforms
úplný dokument PDF ke stažení (1/2022)

Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací

 

Pokyny k příloze V

 

Referenční název:
Pokyny k příloze V
Popis:
Tento dokument popisuje výjimky z povinnosti registrace podle čl. 2 odst. 7 písm. b) nařízení REACH.
 
úplný dokument PDF ke stažení (28/11/2012)
Pokyny pro monomery a polymery

 

Referenční název:
Pokyny pro polymery
Popis:
Tento dokument popisuje zvláštní ustanovení REACH pro polymery a monomery.
 
úplný dokument PDF ke stažení ( Aktualizováno 04/06/2012 )
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny pro sdílení údajů

 

Referenční název:
Pokyny pro sdílení údajů
Popis:
Tento dokument popisuje mechanismy sdílení údajů u zavedených i nezavedených látek podle nařízení REACH. Zahrnuje komunikaci v rámci fór pro výměnu informací o látkách a pokyny pro sdílení nákladů. Dokument také popisuje otázky důvěrných obchodních informací a práva hospodářské soutěže v souvislosti se sdílením údajů. 
 
úplný dokument PDF ke stažení (04/07/2017)
This document is currently being translated. In order to use the most up-to-date version, please consult the english translation for the time being.
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny pro přípravu žádosti o povolení

 

Referenční název:
Pokyny pro žádost o povolení
Popis:
Tento dokument popisuje jak připravit žádost o povolení a poskytuje pokyny pro analýzu alternativ a plánu náhrady. Také popisuje, jak mohou třetí strany připravit a předložit informace o alternativách.
 
úplný dokument PDF ke stažení ( Aktualizováno 01/2021 )
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny pro socioekonomickou analýzu – povolení

 

Referenční název:
Pokyny pro socioekonomickou analýzu – povolení
Popis:
Tento dokument pomáhá žadatelům předkládajícím žádost o povolení připravit socioekonomickou analýzu.
 
úplný dokument PDF ke stažení ( Aktualizováno 09/12/2011 )
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny pro meziprodukty

 

Referenční název:
Pokyny pro meziprodukty
Popis:
Tento dokument popisuje, kdy a jak lze využít zvláštní ustanovení pro registraci meziproduktů podle nařízení REACH.
 
úplný dokument PDF ke stažení ( Upadted 07/03/2011 )
Tento dokument se v současné době překládá. Chcete-li použít nejaktuálnější verzi, nahlédněte prozatím do anglického překladu.
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací [PDF]
Pokyny pro sdělování informací o rizicích a bezpečném používání chemických látek

 

Referenční název:
Pokyny pro sdělování rizik
Popis:
Tyto pokyny mají sloužit zejména příslušným orgánům členských států při sdělování rizik chemických látek, zejména v souvislosti s nařízením REACH.
 
úplný dokument PDF ke stažení [en] (12/2010)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám

 

Referenční název:
Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám
Popis:
Tento dokument popisuje, za jakých podmínek mohou právní subjekty, které se zabývají zpětným získáváním látek z odpadu, využít výjimky uvedené v čl. 2 odst. 7 písm. d) nařízení REACH, a obsahuje podrobnosti o povinnosti sdílet informace v dodavatelském řetězci, která je uvedena v hlavě IV nařízení REACH.
 
úplný dokument PDF ke stažení (06/2010)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny pro stanovení priorit hodnocení

 

Tyto pokyny zastaraly a byly z webových stránek agentury ECHA odstraněny. Byly nahrazeny aktuálními informacemi, které jsou k dispozici na webových stránkách agentury ECHA věnovaných hodnocení, jež jsou dostupné prostřednictvím těchto odkazů: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation a http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Pokyny pro hodnocení dokumentace a látek

 

Tyto pokyny zastaraly a byly z webových stránek agentury ECHA odstraněny. Byly nahrazeny aktuálními informacemi, které jsou k dispozici na webových stránkách agentury ECHA věnovaných hodnocení, jež jsou dostupné prostřednictvím těchto odkazů: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation a http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro omezení

 

Referenční název:
Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro omezení 
Popis:
Tento dokument popisuje, jak mohou orgány (příslušné orgány členských států nebo agentura na žádost Komise) připravit dokumentaci podle přílohy XVpro návrh omezení podle nařízení REACH.
 
úplný dokument PDF ke stažení  [EN] (06/2007)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Pokyny pro socioekonomickou analýzu – omezení

 

Referenční název:
Pokyny pro socioekonomickou analýzu – omezení
Popis:
Tento dokument pomáhá příslušným orgánům členských států a agentuře (na základě žádosti Komise) při přípravě a využití socioekonomických analýz při vypracování dokumentace přílohy XV pro omezení. Dále pomáhá zúčastněným stranám v přípravě socioekonomických analýz nebo v poskytování informací, z nichž budou vycházet.
 
úplný dokument PDF ke stažení [EN] (05/2008)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací