Pokrok v rámci hodnocení

Podle článku 54 nařízení REACH podává agentura ECHA zprávu o pokroku dosaženém v roce 2018 v oblasti hodnocení dokumentací a látek. 

Agentura ECHA posoudila 484 registrací buď v rámci kontroly souladu, nebo v rámci přezkoumání návrhů zkoušek, což odpovídá 420 látkám. Agentura ECHA vydala 379 návrhů rozhodnutí: 211 o kontrole souladu a 168 o přezkoumání návrhů zkoušek. Výběr registrací ke kontrole souladu vycházel především z obav souvisejících s potenciální nebezpečností nebo expozicí.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Na konci roku stále probíhala kontrola souladu u 45 dokumentací a u 65 dokumentací probíhalo přezkoumání návrhů zkoušek.

Agentura ECHA přijala 274 konečných rozhodnutí, v nichž formulovala 888 žádostí o informace. Z těchto 274 rozhodnutí bylo 144 rozhodnutí o kontrolách souladu a 130 vyplývalo z přezkoumání návrhů zkoušek.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Z 274 konečných rozhodnutí bylo 216 rozhodnutí přijato bez účasti Výboru členských států (nebyl doručen žádný návrh změn od členských států). 58 rozhodnutí bylo přijato s účastí Výboru členských států: 34 v písemném řízení a 24 na zasedání Výboru členských států.

Na konci roku 2018 bylo dalších 174 kontrol souladu a 109 návrhů rozhodnutí ohledně přezkoumání návrhů zkoušek z předchozího roku při rozhodování. Agentura ECHA uzavřela 52 případů kontroly souladu a 44 případů přezkoumání návrhů zkoušek poté, co byl zaslán návrh rozhodnutí, jelikož vědecky relevantní údaje nebo důležité administrativní změny vedly k ukončení probíhajícího rozhodovacího postupu.

Dva návrhy rozhodnutí byly k rozhodnutí postoupeny Komisi, přičemž oba se týkaly koncepce rozšířené studie jednogenerační toxicity pro reprodukci.

Categories Display