Vyhodnocení dokumentace

Postup hodnocení dokumentace, a zejména kontrola souladu, přispívá k získání relevantních údajů o chemických látkách a vzbuzování důvěry široké veřejnosti v to, že průmyslové subjekty přijímají odpovědnost za zajištění bezpečnosti látek, které vyrábějí a dovážejí. Agentura ECHA a Evropská komise zveřejnily společný akční plán pro hodnocení podle nařízení REACH, který má řešit nedostatečný soulad informací v registračních dokumentacích s požadavky.

Agentura ECHA do roku 2023 prověří všechny registrace pro množstevní rozmezí nad 100 tun/rok a do roku 2027 pro množstevní rozmezí 1 až 100 tun/rok, které byly předloženy ve stanovené lhůtě (do roku 2018), a provede kontrolu souladu u všech látek, u nichž chybějící údaje neumožňují dospět k závěru, zda jde o látku vzbuzující obavy, nebo o látku, která má s ohledem na další regulační opatření nízkou prioritu. Akční plán rovněž vyžaduje, aby orgány usilovaly o zefektivnění postupu a průmyslové subjekty přezkoumaly své dokumentace a v případě potřeby získaly další informace.

Nařízení REACH požaduje po společnostech v EU vyrábějících a dovážejících chemické látky, aby své chemické látky posoudily a aby navrhly opatření k řízení rizik. Toto posouzení musí být zdokumentováno v registrační dokumentaci, kterou jsou společnosti povinny vypracovat a předložit agentuře ECHA. Poskytnuty musí být informace o vlastnostech a použitích všech chemických látek, které jsou vyráběny nebo dováženy v množství jedné tuny nebo větším za rok.

V rámci hodnocení dokumentace agentura ECHA ověřuje, zda jsou informace standardně požadované podle nařízení REACH zahrnuty v dokumentaci nebo zda je jejich získání plánováno v návrhu zkoušek. Tyto informace jsou důležité kvůli tomu, že na jejich základě lze stanovit, zda určitá chemická látka může představovat riziko pro lidské zdraví či životní prostředí.

Hodnocení dokumentace sestává ze dvou postupů: kontroly souladu a přezkoumání návrhů zkoušek.

Categories Display