Mapy použití

Cílem konceptu map použití je zlepšit kvalitu informací o použití a podmínkách použití sdělovaných proti směru dodavatelského řetězce a efektivnost tohoto komunikačního procesu.

Mapy použití vyhotovují zpravidla odvětvové organizace následných uživatelů, a to shromažďováním informací o použitích a podmínkách použití chemických látek v jejich odvětví harmonizovaným a strukturovaným způsobem. Za tímto účelem byl v rámci harmonogramu pro zprávu o chemické bezpečnosti / scénář expozice vytvořen tzv. balíček pro mapy použití.

Odvětví vytvářejí mapy použití za pomoci vzorů z balíčku pro mapy použití u informací potřebných k provádění posouzení expozice, jako je popis použití a podmínky použití.

Žadatelé o registraci používají dostupné mapy použití vytvořené odvětvími následných uživatelů při vyhotovování svých posouzení chemické bezpečnosti podle nařízení REACH, která odrážejí relevantní a realistické informace o použitích a podmínkách použití.

Kdo má z map použití prospěch?

Z map použití mají prospěch žadatelé o registraci. Poskytují jim:

  • informace o použitích a podmínkách použití, díky nimž mohou provádět posouzení chemické bezpečnosti,
  • informace přímo od odvětví následných uživatelů, posouzení chemické bezpečnosti proto mohou vycházet z realistických podmínek použití, které jsou pro dané odvětví typické,
  • účinný způsob, jak získat informace o použitích od odvětví následných uživatelů.

Z map použití mají prospěch následní uživatelé. Poskytují jim:

  • realistické a praktické scénáře expozice pro komunikaci vypracované dodavateli na základě map použití,
  • harmonizované a konzistentní informace na úrovni odvětví, které společnostem zjednodušují zpracování scénářů expozice poskytnutých všemi dodavateli,
  • větší šanci, že žadatelé o registraci zahrnou použití do svých registrací v rámci lhůty v roce 2018 a do jakékoli aktualizace své dokumentace.

Kde mohu nalézt další informace?

Prozkoumejte ještě více tuto internetovou stránku:

  • Druhá záložka Vzory a odeslání obsahuje všechny vzory, které odvětví potřebují k přípravě map použití, s vysvětlením toho, jak fungují dohromady. V této záložce je i odkaz na webový formulář, který slouží k přidání map do knihovny.
  • Třetí záložka Knihovna map použití je centrálním zdrojem map použití, které vypracovala odvětvová sdružení.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)