Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

(zveřejněno v souladu s č. 59 odst. 10 nařízení REACH)

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Poznámky:

  • Jediné platné znění: Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Ze zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách mohou pro společnosti bezprostředně vyplynout určité právní povinnosti, zejména s ohledem na články 7, 31 a 33 nařízení REACH.
  • Číselné identifikátory: Každý záznam v seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zahrnuje jak bezvodou, tak hydratovanou formu látky. Číslo CAS uváděné u záznamu se obvykle vztahuje k bezvodé formě látky. Daný záznam nicméně zahrnuje i hydratované formy uvedené látky s odlišnými čísly CAS.
  • Ostatní číselné identifikátory: U záznamů, u nichž je ve sloupcích pro číslo ES a číslo CAS pomlčka („-"), je v případech, kdy je to možné, uveden seznam čísel (nikoli vyčerpávající) z registrační databáze ES a/nebo CAS odkazující na látky nebo skupiny látek, u nichž se má za to, že k danému záznamu náleží. Tyto informace jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko „Details" (Podrobnosti) u zvoleného záznamu.

Dodecamethylcyclohexasiloxane

D6 Č. ES: 208-762-8 Č. CAS: 540-97-6
Důvod zařazení
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Datum zařazení
27/06/2018
Rozhodnutí
Soubor údajů v nástroji IUCLID
Podpůrný dokument
Odpověď na připomínky
Poznámky
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) meets the criteria of Article 57 (d) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) as a substance which is persistent, bioaccumulative and toxic when it contains ≥ 0.1 % w/w octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC No. 209-136-7). In addition to its intrinsic properties, it also meets the criteria of Article 57 (e) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) as a substance which is very persistent and very bioaccumulative (vPvB) when it contains ≥ 0.1 % w/w decamethylcyclopentasiloxane (D5) (EC No. 208-764-9) or ≥ 0.1% w/w octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC No. 209-136-7).

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2