Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

(zveřejněno v souladu s č. 59 odst. 10 nařízení REACH)

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Poznámky:

  • Jediné platné znění: Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Ze zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách mohou pro společnosti bezprostředně vyplynout určité právní povinnosti, zejména s ohledem na články 7, 31 a 33 nařízení REACH.
  • Číselné identifikátory: Každý záznam v seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zahrnuje jak bezvodou, tak hydratovanou formu látky. Číslo CAS uváděné u záznamu se obvykle vztahuje k bezvodé formě látky. Daný záznam nicméně zahrnuje i hydratované formy uvedené látky s odlišnými čísly CAS.
  • Ostatní číselné identifikátory: U záznamů, u nichž je ve sloupcích pro číslo ES a číslo CAS pomlčka („-"), je v případech, kdy je to možné, uveden seznam čísel (nikoli vyčerpávající) z registrační databáze ES a/nebo CAS odkazující na látky nebo skupiny látek, u nichž se má za to, že k danému záznamu náleží. Tyto informace jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko „Details" (Podrobnosti) u zvoleného záznamu.

4-heptylphenol, branched and linear

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof Č. ES: - Č. CAS: -
Důvod zařazení
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Datum zařazení
12/01/2017
Rozhodnutí
Soubor údajů v nástroji IUCLID
Podpůrný dokument
Odpověď na připomínky
Poznámky

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Phenol, heptyl derivs. 276-743-1 72624-02-3 Official source
4-heptylphenol 217-862-0 1987-50-4 Official source
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- - 30784-31-7 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- - 911371-06-7 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- - 854904-93-1 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- - 911371-07-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- - 71945-81-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- - 857629-71-1 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- - 861010-65-3 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- - 854904-92-0 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- - 6465-74-3 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- - 6863-24-7 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- - 6465-71-0 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- - 911370-98-4 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- - 102570-52-5 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- - 1139800-98-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- - 100532-36-3 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- - 1824346-00-0 Expert judgement (ECHA)
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol 854-135-2 861011-60-1 Expert judgement (ECHA)
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol 854-958-7 30784-32-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-tert-heptyl- - 288864-02-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- - 30784-27-1 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- - 37872-24-5 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- - 72861-06-4 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- - 33104-11-9 Expert judgement (ECHA)

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2