Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

(zveřejněno v souladu s č. 59 odst. 10 nařízení REACH)

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Poznámky:

  • Jediné platné znění: Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Ze zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách mohou pro společnosti bezprostředně vyplynout určité právní povinnosti, zejména s ohledem na články 7, 31 a 33 nařízení REACH.
  • Číselné identifikátory: Každý záznam v seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zahrnuje jak bezvodou, tak hydratovanou formu látky. Číslo CAS uváděné u záznamu se obvykle vztahuje k bezvodé formě látky. Daný záznam nicméně zahrnuje i hydratované formy uvedené látky s odlišnými čísly CAS.
  • Ostatní číselné identifikátory: U záznamů, u nichž je ve sloupcích pro číslo ES a číslo CAS pomlčka („-"), je v případech, kdy je to možné, uveden seznam čísel (nikoli vyčerpávající) z registrační databáze ES a/nebo CAS odkazující na látky nebo skupiny látek, u nichž se má za to, že k danému záznamu náleží. Tyto informace jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko „Details" (Podrobnosti) u zvoleného záznamu.

4-Nonylphenol, branched and linear

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof Č. ES: - Č. CAS: -
Důvod zařazení
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Datum zařazení
19/12/2012
Rozhodnutí
Soubor údajů v nástroji IUCLID
Podpůrný dokument
Odpověď na připomínky
Poznámky

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol - 186825-36-5 Official source
Phenol, 4-nonyl-, branched 284-325-5 84852-15-3 Official source
p-(1-methyloctyl)phenol 241-427-4 17404-66-9 Official source
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol 250-339-5 30784-30-6 Official source
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Official source
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol - 142731-63-3 Official source
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 257-907-1 52427-13-1 Official source
p-isononylphenol 247-770-6 26543-97-5 Official source
Phenol, nonyl-, branched 291-844-0 90481-04-2 Expert judgement
Isononylphenol 234-284-4 11066-49-2 Expert judgement
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol 635-696-0 186825-39-8 Expert judgement
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol 635-388-6 521947-27-3 Expert judgement
Nonylphenol 246-672-0 25154-52-3 Expert judgement

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2