Splňte své povinnosti vyplývající z příslušného rozhodnutí Evropské komise

Evropská komise vypracuje návrh rozhodnutí o povolení do tří měsíců od obdržení stanovisek od agentury ECHA. Po vypracování návrhu rozhodnutí je třeba nejméně tří měsíců, během kterých proběhne hlasování ve výboru REACH a následné schvalovací řízení, včetně překladů, v rámci Komise. Celý proces rozhodování proto obvykle trvá více než šest měsíců.

Povinnosti po udělení povolení

Pokud Evropská komise udělí povolení, řídí se podmínkami uvedenými ve zprávě o chemické bezpečnosti, jež byla předložena v rámci žádosti. V rozhodnutí Komise o povolení mohou být stanoveny i další podmínky. Držitel povolení by měl i po obdržení rozhodnutí Komise nadále usilovat o nalezení bezpečnějších alternativ.

Držitelé povolení

Držitelé povolení musí splňovat podmínky rozhodnutí. Držitelé povolení, kteří se v dodavatelském řetězci nacházejí výše, tj. výrobci, dovozci nebo výhradní zástupci, musí uvést číslo povolení na štítku, než danou látku nebo směs obsahující danou látku uvedou na trh. Držitelé povolení, kteří se v dodavatelském řetězci nacházejí výše, musí rovněž aktualizovat bezpečnostní list.

Následní uživatelé, na něž se vztahuje povolení udělené subjektu výše v dodavatelském řetězci

Následní uživatelé látky uvedené v příloze XIV, na niž se vztahuje povolení udělené subjektu výše v dodavatelském řetězci, se musí řídit podmínkami stanovenými v rozhodnutí a oznámit agentuře ECHA své použití dané látky do tří měsíců od první dodávky látky. Agentura ECHA vede registr těchto oznámení, předává je příslušným orgánům členských států a zveřejňuje jejich shrnutí na svých internetových stránkách. Následní uživatelé by rovněž měli být v kontaktu s držiteli povolení a dodavateli a poskytovat jim informace pro účely případné zprávy o přezkumu. Pokud následní uživatelé prodávají látku dále v dodavatelském řetězci, ať už látku samotnou (po přebalení), nebo ve směsi, musí rovněž předat svým zákazníkům informace o povolení (v bezpečnostním listu a na štítku).