Zapojte se do přípravy stanoviska

Zapojte se do přípravy stanoviska

Konzultace začíná v okamžiku, kdy agentura ECHA zveřejní podrobné informace o použitích, o něž se žádá, na svých internetových stránkách a vyzve zúčastněné strany k předložení informací o možných alternativních látkách nebo technologiích pro tato použití.

Konzultace trvá osm týdnů a poskytuje příležitost veřejně odpovědět na veškeré obdržené připomínky.

Návrhy stanovisek výborů RAC a SEAC

Výbor pro posuzování rizik (RAC) a Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) vypracují návrhy stanovisek do deseti měsíců od obdržení žádosti. Stanoviska výborů vycházejí z žádosti, jakož i z veškerých dalších informací získaných v rámci konzultace ohledně možných alternativ a z jakýchkoliv dalších poskytnutých informací.

V rámci tohoto procesu můžete být

  • požádáni o poskytnutí dalších informací za účelem vyjasnění otázek týkajících se vaší žádosti nebo
  • vyzváni k účasti na třístranných jednáních se zpravodaji výborů RAC a SEAC za účelem projednání informací získaných v rámci konzultace nebo jakýchkoliv technických nebo vědeckých problémů souvisejících s vaší žádostí.

Do dvou měsíců od obdržení návrhu stanoviska k němu můžete předložit připomínky. Výbory RAC a SEAC přijmou konečná stanoviska s přihlédnutím k vašim případným připomínkám k návrhům stanovisek. Sekretariát zašle stanoviska Evropské komisi, členským státům a vám. Nedůvěrné znění stanovisek se zveřejní na internetových stránkách agentury ECHA.

Zapojte se do přípravy stanoviska

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.